VYHODNOTENIE CELOMESTSKEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV kat. DMZ I. a II. (I. a II. stupeň)

Súťaž v poskytovaní laickej prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov pre žiakov ZŠ v meste Košice včera 18.5.2023 zrealizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto.

 

Do súťaže sa prihlásilo 17 družstiev, z toho 7 družstiev v kategórii DMZ I. a 10 družstiev v kategórii DMZ II. Zapojených bolo 11 základných škôl z mesta Košice.

Mladí zdravotníci na teoretickom stanovišti si overili svoje vedomosti o poskytovaní laickej prvej pomoci, bezpríspevkovom darcovstve krvi a histórii, činnosti SČK.

Na praktických stanovištiach predviedli svoje zručnosti v modelových situáciách s figurantmi za prítomnosti prísnych rozhodcov.

Výsledky súťaže DMZ I.

  1. miesto ZŠ Požiarnická 3
  2. miesto ZŠ Belehradská 21
  3. miesto ZŠ Masarykova 19

Výsledky súťaže DMZ II.

  1. miesto ZŠ Staničná 13
  2. miesto ZŠ Požiarnická 3
  3. miesto ZŠ Kežmarská 30

Srdečne blahoželáme víťazným družstvám a pedagógom, ktorí ich na súťaž pripravovali!

 

Veľmi pekne ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Marinčákovi a p. zástupcovi PhDr. Andrejčákovi z Gymnázia Park Mládeže 5 v Košiciach za poskytnutie priestorov školy a za spoluprácu pri organizovaní súťaže.

Ďakujeme rozhodcom, dobrovoľníkom SČK a figurantom za prípravu a organizáciu súťažných stanovíšť. Poďakovanie patrí aj zástupcom z Krajského riaditeľstva PZ SR a Mládeži územného spolku Košice-mesto za nesúťažné stanovištia.

 

Ceny do súťaže poskytli sponzori, ktorým ďakujeme:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zoologická záhrada Košice

Bobová dráha Košice – Kavečany

 

Tešíme sa, že sa zapojíte do súťaže aj v budúcom roku.

 

Fotodokumentáciu z akcie poskytol nadaný mladý fotograf Dominik Dikej. Ďakujeme.

Ďalšie články