Vyšetrenie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VYŠETRENIU PROTILÁTOK COVID-19

 • Miesto prevádzky:  Dom SČK, Komenského 19, 3. poschodnie – fialová šípka, 040 01 Košice 
 • Prevádzková doba: pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod.
 • V prípade záujmu o vyšetrenie vyplňte prihlasovací formulár (pod textom), následne Vás budeme kontaktovať.
 • Pre účely vyšetrenia protilátok IgM/IgG platí OTP režim.
 • CENA 17,- € (Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi. Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Protilátky ostávajú v krvi naďalej po prekonaní ochorenia.

Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Metóda SARS-CoV-2- IgG – IgG dávajú informácie o tom, či ste infekciu prekonali alebo ste boli v kontakte s vírusom a znamenajú ochranu pred opätovnou infekciou. Tvoria sa od 14. dňa po kontakte s vírusom, po podaní 1. dávky očkovacej látky. Dynamika produkcie je individuálna u každého človeka. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v prípade pozitívneho výsledku človek prestáva byť infekčný, aj v prípade pretrvávajúcej tvorby IgM protilátok.

Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA je fluorescenčné imuno-stanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických látok proti SARS-CoV-2 prítomných v ľudskej krvi. Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA sa používa s analyzátormi STANDARD F vyrobenými spoločnosťou SD BIOSENSOR. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro (mimo tela) a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS-CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze s klinickými príznakmi infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu. Mali by sa vykonať špecifickejšie alternatívne diagnostické metódy, aby sa získalo potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR test).

AKO PREBIEHA TESTOVANIE

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

 1. Odobranie vzorky kapilárnej krvi z prsta.
 2. Vyhodnotenie testu – 15 minút.

UPOZORNENIE

Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti akútnu fázu ochorenia a tiež prítomnosť protilátok ako ochrany pred infekciou. Výsledky testovania protilátok neslúžia ako potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami) alebo po očkovaní.

Vyšetrenie na diagnostiku tvorby krvných zrazenín – trombov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K D-dimér VYŠETRENIU

 • Miesto prevádzky:Dom SČK, Komenského 19, 3. poschodie – fialová šípka, 040 01 Košice 
 • Prevádzková doba:pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod.
 • V prípade záujmu o vyšetrenie vyplňte prihlasovací formulár (pod textom), následne Vás budeme kontaktovať.
 • Pre účely D-dimer vyšetrenia platí OTP režim.
 • CENA 15,- € (Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

D-dimér je považovaný za spoľahlivý a citlivý ukazovateľ stability fibrínu, preto sa jeho prítomnosť v plazme považuje za indikátor tvorby krvných zrazenín (trombov). Koncentrácia D-diméru môže byť vysoká pri rôznych stavoch nesúvisiacich s trombózou, preto jeho pozitívna prediktívna hodnota je nízka.

Zvýšená hladina D-diméru sa vyskytuje u pacientov s:

 • potvrdenou hlbokou žilovou trombózou (DVT),
 • pulmonárnou embóliou (PE),
 • DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulácia) – chorobný stav charakterizovaný vznikom mnohopočetných trombov, mikrotrombov v drobných cievach mnohých orgánov a súčasným či následným silným krvácaním.
 • traumou.

Hladina D-diméru sa zvyšuje počas tehotenstva a jej vysoké hodnoty sú spájané s komplikáciami.

PRINCÍP TESTU

Súprava STANDARD F D-dimer FIA je založené na imunofluorescenčnej technológii spolu s analyzátorom STANDARD F, výrobcom je SD BIOSENSOR a je určená na meranie koncentrácie D-diméru v humánnej vzorke. Po napipetovaní vzorkovej zmesi na testovaciu platničku sa na membráne vytvorí komplex ako výsledok reakcie antigén-protilátka. Na membráne sa meria intenzita fluorescenčného žiarenia. Analyzátor STANDARD F analyzuje koncentráciu D-diméru v klinickej vzorke na základe predprogramovaných algoritmov a výsledok zobrazí na obrazovke.

ODBER VZORKY A JEJ PRÍPRAVA

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

 1. Odobranie vzorky kapilárnej plnej krvi zo špičky prsta.
 2. Vyhodnotenie testu – 7 minút.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Merací rozsah

0,05 – 10 mg FEU/l = 0,05 – 10 μg FEU/ml

Mimo meracieho rozsahu

Pod 0,05 – zobrazí sa „0,05↓“

Nad 10 ng/ml – zobrazí sa „10↑“

D-dimér referenčný rozsah

≤ 0,50 mg FEU/l = ≤ 0,50 μg FEU/ml

Iné referenčné hodnoty

Hodnoty D-diméru ≤ 0,50 mg FEU/l = ≤ 0,50 μg FEU/ml môžu v spojení s klinickou pravdepodobnosťou vylúčiť hlbokú žilovú trombózu (DVT) a pľúcnu embóliu (PE).

 • výsledok musí byť posúdený v súlade s klinickou históriou pacienta a inými údajmi dostupnými pre lekára.
 • uvedený D-dimér referenčný rozsah má iba orientačný význam. Lekári musia posúdiť výsledky spolu s inými klinickými nálezmi pacienta a výsledky interpretovať v kontexte s klinickou situáciou pacienta.

Zistenie akútnej infekcie a či sa jedná o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K CRP VYŠETRENIU

 • Miesto prevádzky:Dom SČK, Komenského 19, 3. poschodie – fialová šípka, 040 01 Košice 
 • Prevádzková doba:pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod.
 • V prípade záujmu o vyšetrenie vyplňte prihlasovací formulár (pod textom), následne Vás budeme kontaktovať.
 • Pre účely CRP vyšetrenia platí OTP režim.
 • CENA 9,- €(Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

C-reaktívny proteín (CRP) je jedným z proteínov akútnej fázy indukovaných cytokínmi, ktorých hladiny stúpajú počas všeobecnej nešpecifickej odpovede na infekcie a neinfekčné zápalové procesy. Koncentrácie C-reaktívneho proteínu sú zvyčajne nízke v krvi zdravých osôb; 99% populácie má hladiny pod 10mg/L. Táto hranica je často prekročená do štyroch až ôsmich hodín po akútnom zápale, pričom hodnoty CRP dosahujú približne 20 až 500 mg/L. Pretože zvýšené hladiny CRP sú vždy spojené s patologickými zmenami, CRP test poskytuje informácie pre diagnostiku, terapiu a monitorovanie zápalových ochorení. Meranie CRP poskytuje informáciu pre detekciu a vyhodnotenie infekcie, poškodenie tkaniva, zápalových ochorení a pridružených ochorení.

PRINCÍP TESTU

Súprava STANDARD F CRP je založená na technológii imunostanovenia a reflektometrie spolu s analyzátorom STANDARD F od spoločnosti SD BIOSENSOR. CRP v ľudskej vzorke reaguje s monoklonálnym anti-CRP, latex v tabletách v SD Spoit odberovom pere a tvoria sa komplexy. Po nanesení vzorkovej zmesi na testovaciu platničku sa na membráne pohybuje komplex a tento sa naviaže na monoklonálnu anti-CRP na testovacej čiare na membráne reakciou antigén-protilátka. Scanuje sa intenzita odrazeného svetla, táto je konvertovaná na elektrický signál, ktorý je úmerný k intenzite odrazeného svetla produkovaného na membráne. Analyzátor môže analyzovať koncentráciu CRP v klinickej vzorke na základe predprogramovaných algoritmov a výsledok zobrazí na obrazovke.

AKO PREBIEHA TESTOVANIE

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

 1. Odobranie vzorky kapilárnej plnej krvi zo špičky prsta.
 2. Vyhodnotenie testu – 3 minúty.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

STANDARD F analyzátory merajú diagnostickou súpravou STANDARD F CRP koncentráciu CRP medzi 1,0 – 150 mg/l pre kapilárnu alebo venóznu plnú krv a medzi 1,0 – 130 mg/l pre vzorku plazmy alebo séra. Pokiaľ je výsledok menší ako 1,0 mg/l pre plnú krv, sérum alebo plazmu, výsledok sa zobrazí ako „↓1,0 mg/l“. Pokiaľ je výsledok vyšší ako 150 mg/l pre plnú krv a 130 mg/l pre sérum alebo plazmu, výsledok sa zobrazí ako „↑150 mg/l“ a „↑130 mg/l“.

Referenčná hodnota: ≥ 10 mg/l

10 mg/l sa všeobecne považuje za klinickú cut-off hodnotu (hodnotu zániku) zápalového ochorenia.

Výsledky treba posudzovať spolu s klinickým stavom a inými údajmi dostupnými lekárovi.

Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K HbA1c VYŠETRENIU

 • Miesto prevádzky:Dom SČK, Komenského 19, 3. poschodie – fialová šípka, 040 01 Košice 
 • Prevádzková doba:pondelok až piatok, od 8.00 do 15.00 hod.
 • V prípade záujmu o vyšetrenie vyplňte prihlasovací formulár (pod textom), následne Vás budeme kontaktovať.
 • Pre účely HbA1c vyšetrenia platí OTP režim.
 • CENA 9,- €(Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) predstavuje spojenie glukózy a bielkoviny, ktorá je zodpovedná za prenos kyslíka z pľúc k tkanivám. Teda hemoglobínu, ktorý sa nachádza v červených krvinkách. Pokiaľ sa naviaže na hemoglobín na molekulu glukózy, tak toto spojenie je nevratné a trvá až kým sa daná červená krvinka nerozpadne.

Laicky je nazývaný aj dlhodobý cukor a je akousi pamäťou cukrovky. Jeho životnosť je asi 3 mesiace. V malých množstvách ho môžeme nájsť aj u zdravých ľudí. Jeho zvýšené hodnoty odhalia stavy, pri ktorých cukrovka nie je pod kontrolou, ako aj pacientov, ktorí diétu nedodržiavajú alebo ju dodržiavajú iba tesne pred kontrolou lekára.

Je tiež dôležitým diagnostickým znakom aj u tzv. prediabetických stavov. V týchto prípadoch ešte nedochádza k zvýšeniu hladiny cukru v krvi, ale práve zvýšené hladiny HbA1c  nám ukážu, že s metabolizmom cukru už nie je všetko v poriadku a spúšťa sa nejaký chorobný proces. Práve preto má stanovenie tohto parametra významné postavenie v rámci screeningu diabetu.

PRINCÍP TESTU

Súprava STANDARD F HbA1c je založená na technológii imunostanovenia a reflektometrie. Súprava využíva anti-HbA1c (%) protilátky, ktoré sú špecifické voči prvým pár reziduám aminokyselín glykovaného N-terminus β-reťazca hemoglobínu A0. Extrakčný pufer je okamžite lyzovaný a uvoľňuje glykovaný hemoglobín (HbA1c) a latexovú tabletu obsahujúcu modro zafarbené latexové mikročastice konjugované so špecifickými protilátkami. Keď sa plná krv pridá k pufrovaciemu roztoku a zmieša sa s latexovou tabletou, erytrocyty sú ihneď lyzované a uvoľní sa HbA1c. Keď sa vzorková zmes napipetuje do jamky na vzorku na testovacej platničke, zmes migruje kapilárnou silou po membráne testovacej platničky a následne bude HbA1c naviazané na anti-HbA1c potiahnuté na testovacej čiare. Množstvo modrého konjugátu na anti-HbA1c čiare odráža množstvo HbA1c vo vzorke. Analyzátor STANDARD F meria intenzitu zafarbenia zóny celkového Hb. Chemická a imunologická reakcia prebiehajúca na platničke sú merané optickým systémom STANDARD F analyzátora. Analyzátor meria obe frakcie a algoritmus konvertuje výsledok na percento HbA1c vo vzorke.

 ODBER VZORKY A JEJ PRÍPRAVA

Testy sa vykonávajú pomocou analyzátora STANDARD F vyrobeným spoločnosťou SD BIOSENSOR.

 1. Odobranie vzorky kapilárnej plnej krvi zo špičky prsta.
 2. Vyhodnotenie testu – 3 minúty.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

STANDARD F analyzátory merajú diagnostickou súpravou STANDARD F HbA1c koncentráciu HbA1c medzi 4,0 – 15,0%. Pokiaľ je výsledok menší ako 4,0 %, výsledok sa zobrazí ako „↓4,0 %“. Pokiaľ je výsledok vyšší ako 15 %, výsledok sa zobrazí ako „↑15 %“.

% HbA1c

Interpretácia výsledku

≤ 5,6%

normálne

5,7 ~ 6,4%

Pre-diabetes

≥ 6,5%

Diabetes

ADA (American Diabetes Association) cieľová hodnota pre diabetikov: 7%

Výsledky treba posudzovať spolu s klinickým stavom a inými údajmi dostupnými lekárovi.


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Viac informácií na: 0948 050 225, fyzio.ke@redcross.sk.