Z činnosti

Sviečkový pochod

akcia Mládeže SČK Košice – mesto pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom upozorniť ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

   

   

 

„Môžem aj ja pomôcť, Viem ako to urobiť?“ 

prezentácia Družstiev prvej pomoci a prvej pomoci pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci – AUPARK Košice, na MS SČK základných a stredných škôl.

   

   

   

 

Spolupráca s RÚVZ

   

   

 

„Chránime a pomáhame“ 

preventívna akcia v spolupráci s OR PZ v Košiciach. Na akcii prvú pomoc prezentovali dobrovoľníci MS SČK SZŠ Kukučínová a ZŠ Gemerská.

   

   

 

Celomestský metodický deň pre pedagogických zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

   

   

 

Seminár k prevencii a liečbe drogových závislosti
13. decembra 2009 v Ríme

   

 

Letisko 2008

Dňa 24. septembra 2008 sa v priestoroch Aeroklubu letiska Košice uskutočnilo súčinnostné taktické cvičenie „Letisko 2008“ organizované Obvodným úradom v Košiciach v spolupráci s Magistrátom mesta Košice.

Súčasťou tímu figurantov boli i dobrovoľníci MS SČK Súkromného osemročného gymnázia Dneperská, Gymnázia Trebišovská a Gymnázia Park Mládeže. Šesť členov humanitného tímu Slovenského Červeného kríža asistovalo v hniezde ranených. Poskytovali psychickú podporu a asistenciu podľa pokynov odborného personálu.

   

 

Barca 2008

Dňa 6.10.2008 sa v kultúrnom dome v Barci uskutočnil už druhýkrát mobilný odber – „Barčianska kvapka krvi“, ktorého sa zúčastnilo 31 dobrovoľných darcov, z toho od 26 bola krv prijatá pracovníkmi Národnej transfúznej služby v Košiciach. Medzi nimi boli aj 3 prvodarcovia.

Osobitné poďakovanie patrí pani Márii Balázsovej, predsedníčke miestneho spolku SČK v Barci, ktorá toto podujatie zabezpečovala spolu so starostom MČ Barca pánom Františkom Krištofom, ktorý tiež patrí medzi darcov krvi, je držiteľom bronzovej Janského plakety a bol to jeho 14 odber krvi.

   

 

Vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže

Básničky: Budúci záchranári, JUBILANT ČK, Záchranárka

 

Mobilný odber krvi, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, 2012

Viac ako 40 darcov sa zúčastnilo v septembri 2012 mobilného odberu krvi ku Dňu polície na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach. Darovať krv prišli policajti a občianski zamestnanci nie len z krajského riaditeľstva, ale aj z okresných riaditeľstiev a obvodných oddelení Policajného zboru v Košickom kraji.

   

   

 

Mobilný odber krvi, Areál kúpaliska Ryba Anička, 2012

V spolupráci so športovo-rekreačným areálom Ryba Anička sme pripravili mobilný odber, zúčastnilo 18 ľudí, darovalo krv 15 z toho prvodarcov bolo 6. Akciu podporilo 5 vodnopólistov spolu s ich trénerom z košického klubu Hornet. Odberu sa zúčasnil zlatý darca krvi, p. Menyhért, ktorý daroval krv už 43 krát. Základné informácie o Slovenskom Červenom krízi a darcovstve krvi sme prezentovalil deťom z prímestského tábora. Darci reagovali na výzvy v podobe letákov, na internetovej stránke aj priamo na mieste oslovovaním prostredníctvom dobrovoľníkov SČK a moderátora priamo na kúpalisku.

   

   

 

Mobilný odber krvi, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 2012

Počas mesiaca júl 2012 prebehol mobilný odber na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo 34 darcov, 20ti z nich boli z ÚPSVaR. Na odbere sa zúčastnili aj zamestnanci z organizácie Eurobus, ZŠR, ako aj oslovení okoloidúci. Dobrovoľníci SČK pomáhali počas mobilného odberu krvi.

   

   

 

Príprava dobrovoľníkov na mimoriadne situácie 2011

Kurz prvej pomoci a základy humanitárnej práce dobrovoľníkov, v rámci prípravy na mimoriadne situácie sa uskutočnil 07. a 08. 04. 2011 v Dome Slovenského Červeného kríža v Košiciach Dobrovoľníci – zástupcovia košických mestských častí, okrem vedomostí o prvej pomoci, získali informácie o humanitárnej práci a postup pri získavaní materiálnej a finančnej pomoci od SČK. Súčasťou prípravy dobrovoľníkov bola aj prezentácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o ochrane súkromných vodných zdrojov pri povodniach a možné riziká ohrozenia verejného zdravia pri povodniach.

   

   

 

Odovzdávanie poukazov na nákup plienok 2011

Slovenský Červený kríž v pokračuje v humanitnej pomoci a podpore sociálne slabých rodín. V máji sme 6 rodinám s malými deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii odovzdali poukazy na nákup plienok na celý rok. Akciu podporili drogérie DM market.

   

 

4. JÚN – SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

14. júna 2010 sme pri príležitosti SDDK a 50. výročia BDK pripravili slávnostné stretnutie, na ktorom bolo za účasti spolupracujúcich organizácií: NTS SR, pracovisko Košice; HTO Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, zástupcov firiem, partnerov a hostí, odovzdaných spolu 43 medailí a plakiet. Medzi ocenenými darcami krvi bol aj predseda MS SČK Letiska Košice, p. Ing. Ján Heteš, veliteľ Záchrannej hasičskej služby Letiska Košice a.s., ktorý si prevzal za 100 odberov medailu prof. Kňazovického. Prvý krát bola v Košiciach udelená medaila prof. Kňazovického žene, pani Ing. Júlii Mačákovej, ktorá je členkou MS SČK DPMK už dlhé roky. Za SČK ÚzS Košice – mesto odovzdala medaily a plakety p. predsedníčka MUDr. Iveta Marinová, MPH a za spoločnosť U.S.Steel s.r.o. Košice p. Ing. Adriana Mihálová, generálna manažérka pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami. Zo spoločnosti USS bolo ocenených 22 darcov krvi. V krátkom programe predviedli deti z materskej školy Park Angelinum pod vedením p. učiteľky Majky Vykoukalovej ukážky z výchovy detí k darcovstvu krvi. Na transfúzke v tento deň dobrovoľníci z MS SČK SZŠ Kukučínova poďakovali darcom krvi a odovzdali malý darček. Darovať krv v tento deň prišlo 105 darcov krvi, z nich krv darovalo 80.

   

   

 

Odber krvi – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach

Dňa 4. augusta 2010 sme v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracoviskom Košice a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zorganizovali mobilný odber krvi. Konal sa v budove ÚPSVaR v priestoroch reštaurácie Top Gastro Top na prízemí v čase od 7.30 do 10.30 hod. Krv prišlo darovať 42 darcov krvi, krv zobrali 19. Po prvýkrát sa rozhodlo prísť darovať krv 11 darcov. Zo samotného úradu práce ich prišlo 13.
Informácia bola zaslaná a následne spropagovaná aj v okolitých firmách a organizáciách (EUROBUS, VSE, ŽSR…), ktorých zamestnanci sa taktiež podujali svojou kvapkou pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Oslovení boli aj okoloidúci, z ktorých sa 6 rozhodlo darovať krv.
Medzi darcami krvi bol aj pán Ing. Peter Mati, ktorý v tento deň absolvoval už svoj 67 odber krvi. Podporiť ho prišli aj jeho 3 deti.
Dobrovoľníci SČK oslovovali darcov aj na mieste a zároveň ich usmerňovali pri odbere.
Každému darcovi krvi poďakovali a odovzdali malú pozornosť.

   

   

 

Odber krvi – areál kúpaliska Ryba Anička

Dňa 20. júla 2010 sme v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracovisko Košice a prevádzkovateľom areálu Ryba Anička zorganizovali mobilný odber krvi, ktorý sa uskutočnil v priestoroch areálu kúpaliska Ryba Anička v čase od 9.00 do 13.00 hod. Krv prišlo darovať 48 darcov krvi, z toho krv odobrali 39. Informáciu o odbere krvi získali od zamestnávateľov (Univerzita veterinárneho lekárstva, Hotel City); z denníka Korzár; rádia Košice, Slovensko; internetu, plagátov vyvesených v okolitých firmách a organizáciách (Tenisové kurty), či priamym oslovením na kúpalisku.
Krv darovalo aj 12 vodnopólistov (držitelia pohára majstrov), zároveň morálne podporiť darcov krvi prišla aj majsterka sveta vo fittnes Janka Kordiaková.
Medzi darcami krvi bol aj dlhoročný darca krvi a držiteľ medaily prof. J. Kňazovického Jozef Mitaľ a dobrovoľník SČK Rastislav Gönci, ktorý daroval krv po 2-krát.
Úspešní darcovia mali v tento deň vstup na kúpalisko zdarma, zároveň spomedzi všetkých bol vyžrebovaný jeden darca krvi, ktorý získal 10-vstupovú voľnú permanentku na túto letnú sezónu v hodnote 25 €.

   

   

 

Evička nám ochorela

V piatok 25. júna sa v priestoroch MŠ na Denešovej ulici v Košiciach uskutočnilo záverečné stretnutie 48 detí a 3 koordinátorov projektu ,,Evička a deti”. Stretnutie bolo veľmi príjemné, Zopakovali jednotlivé témy o ktorých sme si rozprávali na našich stretnutiach počas celého roka, rozprávali o svojich zážitkoch. Ukázali nám, ako dokážu poskytnúť prvú pomoc svojím kamarátom pri popáleninách, krvácaní, ako správne obviazať, ale aj ako sa majú o seba starať, aby boli zdravé. Najviac zaujímavou témou bolo volanie na číslo 112 a rozprávanie o kvapôčke. Stretnutie sme ukončili rozdaním diplomov, z ktorých mali veľkú radosť. Sľúbili nám,že keď vyrastú, tak sa stanú dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v SČK. 

Kristínka Vrábeľová, koordinátor projektu

 

Kontrola autolekárničiek a vedomostí vodičov z prvej pomoci

Dňa 13.07. v spolupráci s KR PZ v Košiciach sa uskutočnila dopravno – preventívna akcia zameraná na vybavenie autolekárničiek a overenie vedomosti prvej pomoci u vodičov. Osem dobrovoľníkov skontrolovalo 137 autolekárničiek. Svoje vedomosti o prvej pomoci a oživovanie na figúríne si vyskúšalo 26 vodičov.

   

 

Svetový deň zdravia v Košiciach

Tohtoročný Svetový deň zdravia sa niesol v duchu hesla „Urbanizácia – šanca pre verejné zdravie“ a „Globálne spojenie aktivít pre vytvorenie zdravších miest“. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a mestom Košice pripravili v dňoch od 7. do 9. apríla aktivity pre širokú verejnosť venované podpore zdravia a zdravého životného štýlu.

Pracovníci RÚVZ prezentovali poradenské služby mobilnej Poradne zdravia a Poradne na odvykanie od fajčenia, cieľom ktorých je zvýšiť informovanosť občanov o závažnosti hlavných rizikových faktorov chronických ochorení (zvlášť srdcovo-cievnych) najmä v dôsledku nesprávneho spôsobu života. O poradenské služby prejavilo záujem celkovo 224 návštevníkov.

Územný spolok SČK Košice – mesto predstavoval verejnosti darcovstvo krvi a zdravý životný štýl, podmienky pre odber krvi, výchovu, získavanie a oceňovanie darcov krvi. Deti z MŠ na Budapeštianskej ulici v sprievode svojich učiteľov potešili hrami a básničkami z projektu Kvapôčka. Monika, Adam, Dávid a Tomáš – dobrovoľníci družstiev prvej pomoci mladých prezentovali ukážky poskytovania prvej pomoci a pracovníci informovali širokú verejnosť o činnostiach, aktivitách a službách SČK. 

V Košiciach 9.apríla 2010

   

   

 

Harinek – druhé miesto na celoštátnej súťaži

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je súťaž dobrovoľných zdravotníkov SČK v poskytovaní prvej pomoci. Slovenský Červený kríž pomenoval túto celoslovenskú súťaž na počesť MUDr. Vladimíra Harineka, ktorý celý svoj život venoval záchrane životov druhých. Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach.

Pešia zóna vo Svidníku v sobotu 27. 6. 2009 patrila dobrovoľníkom z celého Slovenska. Trinásť súťažných a štyri nesúťažne družstvá si overili svoje vedomosti o prvej pomoci na siedmich stanovištiach. Ošetrovali poranenie brucha pri výbuchu plynu, uštipnutie hadom, výron členka, intoxikáciu chemickým postrekom či poranenie oka. Na jednom stanovišti komunikovali v angličtine.

Šesťčlenné tímy, zložené z jedného kapitána a piatich členov ošetrovalo 21 poranení. Žiadne družstvo, podľa pravidiel hry, nemohlo mať vo svojom tíme profesionálneho zdravotníckeho pracovníka, ani študenta 5. a 6. ročníka medicíny.

Územný spolok Košice – mesto reprezentovalo družstvo v zložení: Zuzana Sochová, Monika Nováková , Martina Kožárová / MS SČK Gymnázium Trebišovská/, Tomáš Šavlík, Vincent Vysokay, Matúš Maruniak.

V Košiciach, 3. Júna 2009

   

   

   

 

Dobrovoľnícky deň 2009

Aj keď ľudia nevedia, čo je dobro, majú ho v sebe…
Dobrovoľnícky deň sa uskutočnil v piatok, 26.6.2009 v 36 dobrovoľníckych organizáciách v 19-tich mestách a obciach Slovenska. 

Aj Územný spolok SČK Košice – mesto sa zapojil do celoslovenského projektu Dobrovoľnícky deň.
Naši dobrovoľníci – študenti z miestnych spolkov Gymnázia Park mládeže, Súkromného osemročného gymnázia Dneperská a Mládež SČK Košice – mesto sa pripojili a pomohli:

– pri úprave záhrady, dvora a športoviska pri sociálnom zariadení pre deti a dospelých
– pri zatienení vstupnej brány do záhrady
– pri umývaní okien

Videli činnosť a aktivity detí so zdravotným postihnutím a po troch hodinách práce odchádzali s dobrým pocitom, že pomohli a urobili radosť nielen deťom, ale i pracovníkom.

Čo všetko urobili, môžete vidieť na priložených fotografiách.