z dňa 8.6.2018

Deň ovorených dverí – 08.06.2018

 

Skoro dvesto záujemcov prilákal Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v Dome SČK, územný spolok Košice-mesto. Podujatie prebiehalo, ako súčasť programu práve začinajúceho festivalu VIRVAR – dni bábkového divadla a hier pre rodiny.

V rámci dňa sa priamo v priestoroch Domu Slovenského Červeného kríža, uskutočnili rôzne prezentácie. Jednou z nich bola prezentácia Prvej pomoci. Zároveň návštevníci mali možnosť oboznámiť sa nielen s históriou, ale aj s činnosťou Slovenského Červeného kríža v súčasnosti. Ďalej si mali možnosť pozrieť priestory, v ktorých sa poskytuje rehabilitácia a tiež vidieť názorné ukážky masáží, SM systém a taping. Na poslednom poschodí bola záujemcom sprístupnená Poradňa zdravia. Rovnako mali návštevníci možnosť  zavítať do poradne, v ktorej sa bezplatne poskytuje Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov.

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí sa priamo v priestoroch SČK konal i Mobilný odber krvi, ako aj skríningové meranie zraku detí, či prezentácia optických  a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím organizáciou: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovensko.

Súčasťou programu boli i sprievodné akcie a rôzne s nimi spojené aktivity, ako napríklad : tvorivé dielne, mobilné planetárium, výstava výtvarných diel umelcov z Denného centra duševného zdravia Facilitas, n. o. Košice, ale i prehliadka priamo priestorov DSS – Snoezelen.

Ďalšie články