Zľavnené stravovanie

Jedáleň SČK ÚzS Košice – mesto poskytuje obedové menu v pracovných dňoch (polievka + hl. jedlo + jednorazový obal) za zvýhodnenú cenu 4,50 € pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného  dôchodku nad 70 % vo forme stravných lístkovPodmienky poskytovania zľavneného stravovania: a) maximálna výška dôchodku 600 €/mesiac; b) trvalý, alebo prechodný pobyt  v meste Košice.

Pri registrácii je potrebné zdokladovať poberanie dôchodku predložením kópie aktuálneho výmeru dôchodku (invalidný dôchodok nad 70 % alebo starobný dôchodok) a občiansky preukaz.

Možnosti platby:

  • poštovou poukážkou na pošte
  • cez internetbanking (IBAN: SK20 0200 0000 0000 2973 2512; BIC kód: SUBA SK BX; Variabilný symbol (VS): pridelené číslo stravníka; Správa pre adresáta: MENO PRIEZVISKO)

Možnosti stravovania:

  • výdaj obedového menu so sebou v dome SČK, Komenského 19

Výdaj stravných lístkov a registrácia:

  • uskutočňuje sa po predložení dokladu o úhrade v pondelok a štvrtok: 08:00-12:30 a 13:00-15:00 hod. v odd. Administratíva SČK (2. poschodie, po červenej šípke),
  • platnosť stravného lístka je vyznačená na stravnom lístku.

Vážení seniori s trvalým pobytom v MČ Košice – Staré Mesto, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Západ, ak výška Vášho dôchodku nepresahuje 500 eur a máte záujem o stravovanie v jedálni Slovenského Červeného kríža, Komenského 19, Košice máte možnosť vybaviť si príspevok od svojej mestskej časti v hodnote 2 €.

Postup:

  • na Miestnom úrade MČ do ktorej patríte /sociálny referát / prineste tohtoročný výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a podpíšete DOHODU S MČ o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovanie v stravovacom zariadení jedáleň SČK.
  • Dohodu spolu s výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne prineste do odd. Admninistratívy SČK, 2. poschodie (po červenej šípke) pre registráciu na zľavnené stravovanie.

Pre viac informácií kontaktujte ADMINISTRATÍVU SČK: +421 948 123 371 / kosice@redcross.sk