11. 2. 2019 Potravinová pomoc OP FEAD – XI. etapa

11. februára 2019 začíname znovu rozvážať potraviny pre odkázaných spoluobčanov v hmotnej núdzi.  Do 7. marca spolu vyexpedujeme 4993 potravinových balíkov pre 3026 príjemcov z okresu Košice-okolie.

Harmonogram výjazdov do jednotlivých obcí je už pripravený, dobrovoľníci v obciach  informujú príjemcov o čase a mieste výdaja.  Príjemcovia potravinových balíčkov sú určení  Ústredím  práce, sociálnych vecí a rodiny.

Primárni príjemcovia:  príjemca pomoci v hmotnej núdzi
Sekundárni príjemcovia: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie (SČK).

Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod. 

Balík potravinovej pomoci obsahuje 21 druhov potravín, medzi iným múku, cukor, strukoviny, cestoviny, olej, ryžu, a pod.
Hmotnosť balíka je približne 13,5 kg.

Sprievodné opatrenia poskytované pri realizácii:
sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, pomoc pri napísaní životopisu, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.).

Sprievodné opatrenia budú poskytovať kvalifikovaní pracovníci SČK, ktorí zvolia najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb príjemcov.

OP FEAD bude pokračovať do roku 2020.