Členstvo v SČK a miestne spolky

V zmysle Stanov SČK sú miestne spolky základnou organizačnou jednotkou SČK. Poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK. Členom SČK sa môže stať každý fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním hnutia ČK.

Uchádzač o členstvo sa môže rozhodnúť, či bude úlohy SČK plniť v niektorom miestnom spolku alebo ako individuálny člen. Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov a funkcií na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry SČK.

Miestny spolok tvorí najmenej 5 členov SČK. Zakladajú ho individuálni členovia na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia svojho predsedu. Miestny spolok vznikne dňom registrácie na príslušnom územnom spolku, ktorý vedie evidenciu miestnych spolkov. Bližšie informácie v Stanovách SČK.

MIESTNE SPOLKY V OKRESE KOŠICE – OKOLIE

Bidovce,  Bohdanovce, Darcov krvi, Ďurkov, Gyňov,  Janík, Kechnec, Košické Oľšany, Komárovce, Kokšov-Bakša,  Košická Polianka, Mokrance, Moldava nad Bodvou.,  Malá Ida,  Medzev, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Obišovce, Olšovany, MS opatrovateliek, Poproč,  Pri sekretariáte ÚzS, Ruskov, Sokoľany,  Trstené pri Hornáde

CHCETE SA STAŤ ČLENOM SČK?

Chcete sa naučiť niečo nové, pomôcť pritom iným a zvýšiť svoje možnosti pracovať v medzinárodnej organizácii? Pri dobrovoľníckej práci sa zoznámite s novými ľuďmi, s novými hodnotami a získate neoceniteľné skúsenosti, ktoré doplnia alebo ovplyvnia váš budúci život a kariéru. Získate osobnostný, profesionálny rast a životné skúsenosti. Dobrovoľnícka činnosť zvyšuje ľudský potenciál, kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu a umožňuje získať referencie pre budúce zamestnanie.

Kontaktujte nás na: 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.sk alebo využite kontaktný formulár.
TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!


Kontaktný formulár: