Kurz vodnej záchrannej služby

Kurzy sú určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti ako aj pre pracovníkov regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení, ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm.

Obsah kurzu je zameraný na teoretické a praktické zvládnutie činností vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie, v praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení.

 

Kurzy realizuje

Školiace stredisko VZS SČK v Bratislave

Školiace stredisko VZS SČK v Liptovskom Mikuláši

Školiace stredisko VZS SČK v Prešove

 

Ponuka kurzov

 1. stupeň – Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s max. hĺbkou vody do 130 cm

Zaistenie prevencie nehôd a utopení, schopnosť vytiahnutia postihnutej osoby z vody, poskytnutie nutnej pred lekárskej prvej pomoci.

Rozsah výučby: 13 hodín

Podmienky prijatia do kurzu:

 • veková hranica 18 rokov,
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 50 m voľný spôsob – muži 1:00 min., ženy 1:10 min.
  • preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych
  • mŕtvy ťah (dead lift) – muži 80 kg, ženy 60 kg
 1. stupeň – Bronz – Water Rescue swiming pool – plavčík pre bazény

Zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach a umelých kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou.

Rozsah výučby: 49 hodín

Podmienky prijatia do kurzu:

 • veková hranica 18 rokov,
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 300 m (prvých 100 m kraul do 2:00 min. + 200 m prsia celkovo do 7:00 min.)
  • plávanie pod vodou na nádych (štart skokom) – muži/ 25 m, ženy/ 20 m
 1. stupeň – Striebro – Water Rescue open water – plavčík na otvorenú vodu

Zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Rozsah výučby: 53 hodín, resp. 28 hodín pre držiteľov kvalifikačného stupňa Bronz

Podmienky prijatia do kurzu:

 • absolvent kvalifikačného stupňa Bronz:
  • prax v oblasti VZS v rozsahu min. 12 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom resp. miestnym spolkom VZS SČK
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m voľný spôsob (prvých 200 m kraul do 3:40 min.) celkovo muži 8:30 min. ženy 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)
 • u uchádzačov, ktorí nie sú držiteľmi kvalifikačného stupňa Bronz:
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo muži 8:30 min ženy 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)
 1. stupeň – Zlato – vedúci strediska Vodnej záchrannej služby SČK

Organizačne – riadiaca činnosť pri zabezpečovaní preventívnej a priamej záchranárskej činnosti na veľkých vodných plochách a tokoch, zaistenie prevencie nehôd a utopenia v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Rozsah výučby: 39 hodín

Podmienky prijatia do kurzu:

 • absolvent kvalifikačného stupňa Striebro
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v oblasti VZS SČK v rozsahu min 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. miestnym spolkom VZS SČK
 • držiteľ preukazu vodca malého plavidla
 • držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 100 m kraul muži 1:40 min. ženy 1: 50 min.
  • 100 m znak súpažný muži 2:10 min. ženy 2: 20 min.
 1. stupeň – Inštruktor Vodnej záchrannej služby SČK

Má právo viesť výučbu v kurzoch základných kvalifikácií VZS SČK s právnou zodpovednosťou. Môže byť menovaný do skúšobných komisií kurzov ako predseda alebo člen.

Kvalifikácia je udeľovaná na základe splnenia stanovených podmienok. Kvalifikáciu udeľuje na základe písomného návrhu miestneho spolku VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK Prezídium VZS SČK.

Podmienky pre návrh na udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK:

 • veková hranica 25 rokov,
 • minimálne 5 rokov práce v MS VZS SČK potvrdené riadnou registráciou,
 • platná kvalifikácia min. Striebro,
 • kvalifikácia pre špecializáciu a potápač P 2,
 • absolvovanie kurzu inštruktor VZS SČK,
 • pedagogické vzdelanie.

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať špičkovým odborníkom v jednotlivých predmetových skupinách alebo príbuzných odboroch profilujúcich výcvik plavcov záchranárov v jednotlivých kategóriách.

 

Ďalšie články