Kurz opatrovania detí

Slovenský Červený kríž získal akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na vzdelávací program „Kurz Opatrovania detí“ v rozsahu 226 hodín v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).

Absolventka/absolvent kurzu získa vedomosti:

  • zásadách starostlivosti o deti v rôznom prostredí – či už ide o zariadenia starostlivosti o deti, domácnosti alebo účelové priestory zamestnávateľa rodiča vyčlenené na starostlivosť o deti  metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa, základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie, 
  • zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa, 
  • zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa, starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí, 
  • pestovaní hygienických návykoch detí, 
  • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa, 
  • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí, 
  • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi. 

Pre podrobnejšie informácie o termínoch kurzov a cene nás kontaktujte územný spolok vo vašom regióne – Spolky – Slovenský Červený kríž (redcross.sk).

Ak ste evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, môžete získať akreditovaný kurz zadarmo.

Náklady na kurz budú preplatené prostredníctvom projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PAS, RE-PAS+ alebo KOMPAS+

Ak ste si vybrali z našich vzdelávacích kurzov (Kurz opatrovania alebo Kurz opatrovania detí)  vyplňte kontaktný formulár nižšie a pracovníci daného územného spolku vás budú kontaktovať.

Postup pri komunikácii s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: 

Záujemca o kurz predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Kompletne vyplnenú požiadavku je potrebné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.

Uchádzač je povinný nastúpiť na kurz v stanovenom termíne kurzu, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa kurzu.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na rekvalifikáciu je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.