Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.
Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015; platné do 
6. apríla 2017.

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba (105 hodín)
-úvod do opatrovateľstva,
– komunikácia a etika v opatrovateľstve,
– práca s klientom, anatómia,
– psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …

Praktická výučba (43 hodín)
– simulované situácie,
– nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,
– prípadové štúdie,
– individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax (72 hodín)
– priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení,
– zariadeniach sociálnych služieb a podobne

Skúšky (6 hodín)
– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:
•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
•    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzov
– kvalifikovaní lektori 

– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 -študijné materiály v cene kurzu
 -rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
– výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte mailom sekretariat@redcross.sk 

Ak ste evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, môžete získať akreditovaný kurz zadarmo.

Náklady na kurz budú preplatené prostredníctvom projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PASRE-PAS+ alebo KOMPAS+

Ak ste si vybrali z našich vzdelávacích kurzov (Kurz opatrovania alebo Kurz opatrovania detí)  vyplňte kontaktný formulár nižšie a pracovníci daného územného spolku vás budú kontaktovať.

Postup pri komunikácii s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: 

Záujemca o kurz predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Kompletne vyplnenú požiadavku je potrebné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.

Uchádzač je povinný nastúpiť na kurz v stanovenom termíne kurzu, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa kurzu.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na rekvalifikáciu je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.