Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.

Členenie kurzu:

 • teoretická výučba
  • úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia,  životospráva, základy fyzioterapie
 • praktická výučba
  • simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
 • odborná prax
  • priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, v zariadeniach sociálnych služieb a pod.
 • skúšky
  • test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:

•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
•    v mimoriadnych situáciách pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • kvalifikovaní lektori 
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci )
 • výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Ak ste evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, môžete získať akreditovaný kurz zadarmo. Náklady na kurz budú preplatené prostredníctvom projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny RE-PASRE-PAS+ alebo KOMPAS+

Postup pri komunikácii s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: 

 • Záujemca o kurz predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.
 • Kompletne vyplnenú požiadavku je potrebné úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.
 • Uchádzač je povinný nastúpiť na kurz v stanovenom termíne kurzu, resp. najneskôr do 60 kalendárnych dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľa kurzu.
 • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku.
 • Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na rekvalifikáciu je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.