Kurzy vodnej záchrannej služby SČK

Charakteristika kurzov vodnej záchrannej služby

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti ako aj pre pracovníkov regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení , ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm.
Obsah kurzu je zameraný na teoretické a praktické zvládnutie činností vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie, v praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení.

Školiace strediská Vodnej záchrannej služby SČK

1.) ŠS VZS SČK v Bratislave

 • Vedúci školiaceho strediska: Mgr. Michal Baran
 • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, 814 69 Bratislava
 • mob.: 0949 021 117
 • e-mail: vzsbratislava@gmail.com

2.) ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši

 • Vedúci školiaceho strediska: Mgr. Marek Marcinčin
 • ŠS VZS SČK Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • mob.: 0905 978 499
 • e-mail: marcincin.marek@szm.sk

3.) ŠS VZS SČK v Prešove

 • Vedúci školiaceho strediska: Mgr. Martin Humeňanský
 • ÚzS SČK Prešov – Sabinov Jarková 45, 080 01 Prešov
 • mob.: 0915 999 370
 • e-mail: humenansky.martin@gmail.com

Kvalifikačné stupne kurzov

Kurz vodnej záchrannej služby SČK 1. stupeň

Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm. (RRaLz)

Predmet činnosti: zaistenie prevencie nehôd a utopení, schopnosť vytiahnutia postihnutej osoby z vody, poskytnutie nutnej pred lekárskej prvej pomoci

Podmienky prijatia do kurzu:

 • veková hranica 18 rokov,
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 50 m voľný spôsob – M 1:00 min., Ž 1.10 min.
  • preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych
  • mŕtvy ťah (dead lift) – M 80 kg, Ž 60 kg

Rozsah výučby: 13 hodín

Kurz vodnej záchrannej služby SČK 2. stupeň

Bronz – Water Rescue swiming pool – plavčík pre bazény

Predmet činnosti: zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach a umelých kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou

Podmienky prijatia do kurzu:

 • veková hranica 18 rokov,
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 300 m (prvých 100 m kraul do 2:00 min. + 200 m prsia celkovo do 7:00 min.)
  • plávanie pod vodou na nádych (štart skokom) – M/ 25 m, Ž/ 20 m

Rozsah výučby: 49 hodín

Kurz vodnej záchrannej služby SČK 3. stupeň

Striebro – Water Rescue open water – plavčík na otvorenú vodu

Predmet činnosti: zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Podmienky prijatia do kurzu:

 • absolvent kvalifikačného stupňa Bronz:
  • prax v oblasti VZS v rozsahu min. 12 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom resp. MS VZS SČK
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m voľný spôsob (prvých 200 m kraul do 3:40 min.) celkovo M 8:30 min. Ž 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)
 • u uchádzačov, ktorý nie sú držiteľmi kvalifikačného stupňa Bronz:
  • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
   • 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo M 8:30 min Ž 9:00 min.
   • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)

Rozsah výučby: 53 hodín, resp. 28 hodín pre držiteľov kvalifikačného stupňa Bronz.

Kurz vodnej záchrannej služby SČK 4. stupeň

Zlato – vedúci strediska Vodnej záchrannej služby SČK

Predmet činnosti: organizačne – riadiaca činnosť pri zabezpečovaní preventívnej a priamej záchranárskej činnosti na veľkých vodných plochách a tokoch, zaistenie prevencie nehôd a utopenia v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Podmienky prijatia do kurzu:

 • absolvent kvalifikačného stupňa Striebro
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v oblasti VZS SČK v rozsahu min 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK
 • držiteľ preukazu vodca malého plavidla
 • držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  • 100 m kraul M 1:40 min. Ž 1: 50 min.
  • 100 m znak súpažný M 2:10 min. Ž 2: 20 min.

Rozsah výučby: 39 hodín

Kurz vodnej záchrannej služby SČK 5. stupeň

Inštruktor Vodnej záchrannej služby SČK

Predmet činnosti: má právo viesť výučbu v kurzoch základných kvalifikácií VZS SČK s právnou zodpovednosťou. Môže byť menovaný do skúšobných komisií kurzov ako predseda alebo člen.

Kvalifikácia je udeľovaná na základe splnenia stanovených podmienok. Kvalifikáciu udeľuje na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK Prezídium VZS SČK.

Podmienky pre návrh na udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK:

 • veková hranica 25 rokov,
 • minimálne 5 rokov práce v MS VZS SČK potvrdené riadnou registráciou,
 • platná kvalifikácia min. Striebro,
 • kvalifikácia pre špecializáciu a potápač P 2,
 • absolvovanie kurzu inštruktor VZS SČK,
 • pedagogické vzdelanie.

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať špičkovým odborníkom v jednotlivých predmetových skupinách alebo príbuzných odboroch profilujúcich výcvik plavcov záchranárov v jednotlivých kategóriách. Kvalifikáciu inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK udeľuje Prezídium VZS SČK na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK.

Rozsah výučby: 26 hodín