História

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice je právnická osoba, ktorá vznikla na základe registrácie podľa ust.č.8 ods.1, písm.b/ Stanov SČK a Zákona č.84/94 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, § 2.,ods.2. ÚzS SČK priamo z novelizovaného zákona NR SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri každej verejnej a sociálnej starostlivosti, vykonáva preventívnu činnosť. SČK pôsobí v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR. Jeho podrobnejšie úlohy upravuje koncepcia na roky 2009-2013 schválená na 4. Územnom sneme v Leviciach, konaného dňa 28.marca 2009.

Hlavnou programovou úlohou Územného spolku SČK je prevencia a pomoc občanovi v núdzi. S tým súvisí vzdelávanie v oblasti poskytovania sociálnych služieb, výučba prvej pomoci, darcovstvo krvi a pripravenosť na mimoriadne a nepredvídané situácie. Následný prvok vzdelávania je zamestnávanie v poskytovaní prednáškových, zdravotných a sociálnych službách a práca s dobrovoľníkmi.

Levický okres patrí medzi tri najväčšie okresy na Slovensku. Má 98 obcí a prakticky v každej tretej obci pôsobí Miestny spolok SČK – spolu 30 miestnych spolkov, ktoré sú súčasťou územného spolku SČK Levice, kde pôsobí 2 800 členov. Sekretariát Územného spolku SČK, ako právnická osoba, má 11 zamestnancov na pracovnú zmluvu a do 250 príležitostných dobrovoľníkov ročne. Od roku 1993 poskytuje terénne sociálne služby. ÚzS presadzuje a uvádza do praxe nové pilotné projekty, ktoré si vyžadujú partnerstvá, kooperáciu a spoluprácu s verejnosťou ako takou.

Právne dokumenty
– Zákon NS SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK
– Stanovy SČK
– Registračný list Územného spolku SČK Levice
– Menovací dekrét štatutárneho zástupcu – riaditeľa sekretariátu
– Registrácia IČO,DIČ