Kompenzačné pomôcky

Požičiavanie kompenzačných pomôcok – Uvedená sociálna služba, je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu.

kontakt: 0910 116 111, p. Ondrejková Zlatica

Cennik-sluzieb-SCK-uzemneho-spolku-Levice-na-rok-20223