Miestne spolky materiály

aktuálne tlačivá a informácie pre členov Územnej rady SČK, miestne spolky SČK ÚzS Levice  a dobrovoľníkov SČK. 

 

Dôležité materiály o SČK :

stanovy Slovenského Červeného kríža 

zákon č. 460/2007 o  Slovenskom Červenom kríži  

kódex dobrovoľníka

design manuál SČK 

Materiály k práci so základňou členov a dobrovoľníkov – MIESTNE SPOLKY:

prihláška za člena SČK  – verzia pre priamu tlač v PDF 

osvedčenie o registrácii – verzia pre priamu tlač v PDF

správa o činnosti miestneho spolku – verzia pre tlač v DOC

vzor pozvánky na členskú schôdzu – verzia pre tlač v DOC

prezenčná listina  – verzia pre tlač v DOC

vzor zápisnice z členskej schôdze MS SČK – verzia pre tlač v DOC

Materiály k realizácii mobilného odberu krvi:

organizačné pokyny k organizovaniu mobilného odberu krvi – verzia pre tlač v PDF

plagát k realizácii BDK  – verzia pre tlač v JPG 

informácia pre verejnosť GDPR  – verzia pre tlač v PDF