Organizačná štruktúra

Podľa článku XXIV. stanov Slovenského Červeného kríža, schválených snemom Slovenského Červeného kríža 21.10.2017:

1.Stálym zastupiteľským orgánom členov územného spolku pôsobiacim medzi snemami územného spolku je územná rada, ktorá má najmenej päť členov. Jeden člen územnej rady je zástupca mládeže. Členmi územnej rady sú z titulu svojej funkcie predseda a podpredseda územného spolku. Funkčné obdobie územnej rady je štvorročné a skončí zvolením novej územnej rady. Funkčné obdobie územnej rady skončí tiež vtedy, ak ju územný snem odvolá. Ak sa člen územnej rady trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní jej rokovania, členstvo v tomto orgáne mu zanikne a územná rada kooptuje zo svojej členskej základne nového člena.

2.Územná rada rozpracúva na podmienky územného spolku úlohy prijaté snemomúzemného spolku, snemom a najvyššou radou a rozhoduje aj o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa územného spolku. Na rokovanie územnej rady sa vždy prizýva riaditeľ územného spolku a predseda kontrolnej rady územného spolku.

Štatutárny zástupca: Bc. Michaela Chmelová, riaditeľka územného spolku

Štatutárny orgán: Územná rada SČK Levice:

1. Mgr. Peter Benček, predseda ÚzS SČK, člen najvyššej rady SČK
2. Mgr. Zuzana Kováčiková
3. PhDr. Oľga Nagyová
4. Mgr. Zdenka Výbochová
5. Mária Želiarová
6. Mgr. Iveta Lešťanová
7. Vladimár Kubas, predseda Vodnej záchrannej služby
8. Martin Máťaš, zástupca ÚzR Mládeže SČK

Kontrolná rada ÚzS SČK Levice:

1. PhDr. Milica Zaťková
2. Ing. Milan Obický
3. Ing. Kvetoslava Dávidová