Partneri

 

Podpora mesta Levice

Územný spolok SČK v Leviciach už viac ako 20 rokov zabezpečuje sociálne služby pre občanov okresu a mesta Levice v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Mesto Levice  podporuje nie len morálne činnosť územného spolku, ale aj finančne participuje na prevádzkových nákladoch Jedálne SČK s dennou kapacitou cca 260 vydaných obedov. V roku 2019 sumou 20 000 €/ rok 2019.

Mesto Levice finančne podporuje aj prepravu obyvateľov mesta Levice, a to prepravu občanov zdravotne postihnutých a seniorov. ÚzS SČK rozšíril v roku 2019 prepravnú službu o prevoz klientov s použitím schodolezu a možnosť celodennej asistencie pri návšteve lekára. Finančný príspevok mesta  – 12 000 €/ rok 2019.

Podporu mesta dostala aj rojektové aktivita z dielne územného spolku SČK, týkajúca sa rozšírenia projektu HUMANITKO. 

Humanitko recykluje“ je názov novej aktivity projektu Humanitko, ktorý je určený žiakom na I.st. ZŠ. Projekt realizuje územný spolok Slovenského Červeného kríža v Leviciach už od roku 2014 so zapojením 18 ZŠ okresu Levice. Postavička Humanitka učí deti robiť humánne gestá a spája ľudí pre potreby určitej komunity.  Humanitko recykluje je nová environmentálna projektová aktivita,  zameraná na opätovné využitie použitého bavlneného materiálu a textílií z domácnosti.  Slogan „použi znovu“, zabraňuje plytvaniu tohto materiálu v rodinách a verejnosť získava nový produkt s niekoľkonásobných využitím.  Cieľom je  viesť deti, rodičov a celú komunitu  k ochrane životného prostredia, prostredníctvom ich vlastnej spoluúčasti s následným prvkom pomoci iným – 500€/2018

"Týždeň prvej pomoci 2019" je vzdelávacia aktivita Mládeže Slovenského Červeného kríža Levice. Aktivity sa zúčastnilo 37 mladých ľudí, ktorí sa vzdelávali vrámci rozšíreného, akreditovaného kurzu prvej pomoci, alebou vrámci praktického poskytovania prvej pomoci v modelových situáciách. Mládežníci majú potenciál v aktivitách Červeného kríža ako sú ukážky prvej pomoci pre širokú verejnosť, materské, základné a stredné školy a v neposlednom rade ako výpomoc na asistenčných zdravotných službách. Finančný príspevok mesta z fondu primátora – 150€. 

Ďakujeme všetkým zainteresovaným pracovníkom, poslancom, vedeniu mesta a primátorovi mesta za významnú podporu činnosti Slovenského Červeného kríža. Všetci sme zodpovední za prostredie, v ktorom žijeme, a iba spolu môžeme pomáhať tam, kde je to žiadané, potrebné a dôležité.