MS Smrečany – výber aktivít

<p>&nbsp;</p>
<p class="Default" style="line-height: 150%;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 18.0pt;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;" align="center"><span lang="CS">Z NA&Scaron;ICH AKTIV&Iacute;T</span></h1>
<p class="MsoNormal"><span lang="CS">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CS">&nbsp;</span></p>
<h1><span lang="CS">Posedenie pre darcov krvi</span><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">&nbsp;</span></h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">Posledn&aacute; septembrov&aacute; sobota patrila darcom krvi<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>a poďakovaniu za ich humanitu. Pozvanie prijal aj z&aacute;stupca Obecn&eacute;ho &uacute;radu v Smrečanoch<strong><span style="font-weight: normal;">.</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;Sl&aacute;vnostn&uacute; atmosf&eacute;ru do</span>tvorilo vyst&uacute;penie<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal;">smrečianskej folkl&oacute;rnej skupiny.</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span> V ruk&aacute;ch darcov na&scaron;li svoje miesto červen&eacute; karafi&aacute;ty. Rozhovory pri k&aacute;vičke a kol&aacute;čikoch ako aj v&yacute;born&yacute; gul&aacute;&scaron; padli každ&eacute;mu vhod. <strong><span style="font-weight: normal;">Za tri a pol roka darovalo krv 45 občanov Smrečian.</span></strong></span></p>
<h3 style="margin-bottom: 6.25pt; line-height: 11.25pt; background: white;"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">MDD so &bdquo;&Scaron;molkami&ldquo;</span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white; font-weight: normal;" lang="CS">&nbsp;</span></strong></h3>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">Deti z na&scaron;ej obce oslavovali v sobotu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal;">2. j&uacute;na svoj sviatok so &bdquo;&Scaron;molkami&ldquo;.</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>Modrobiele postavičky ich sprev&aacute;dzali na každom z &ocirc;smich stanov&iacute;&scaron;ť, na ktor&yacute;ch si vysk&uacute;&scaron;ali svoju silu, zručnosť, odvahu, vedomosti z prvej pomoci a z anglick&eacute;ho jazyka, so zaviazan&yacute;mi očami h&aacute;dali čo spapali a hľadali ukryt&eacute; predmety. Na každej zast&aacute;vke po splnen&iacute; &uacute;lohy boli&nbsp; odmenen&eacute; užitočn&yacute;mi &scaron;kolsk&yacute;mi potrebami a po absolvovan&iacute; celej trasy dostali bal&iacute;ček s dobrotami. Počasie n&aacute;m sice veľmi neprialo ale aj tak sme prežili kr&aacute;sne popoludnie pln&eacute; detsk&eacute;ho smiechu a radosti.</span><span class="apple-converted-space"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">&nbsp;</span></span></p>
<h1><span class="apple-converted-space"><span lang="CS">V&yacute;stava starod&aacute;vneho skla a porcel&aacute;nu</span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">&nbsp;</span></strong></span></h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">Vďaka ochotn&yacute;m ľuďom sa n&aacute;m v dňoch<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal;">28.</span>-</strong><strong><span style="font-weight: normal;">29. apr&iacute;la</span> </strong>podarilo zorganizovať netradičn&uacute;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal;">v&yacute;stavu skla a porcel&aacute;nu historickej hodnoty</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>obohaten&uacute; o v&yacute;stavu ručn&yacute;ch pr&aacute;c. Po n&aacute;ročn&yacute;ch dvoch t&yacute;ždňoch pr&iacute;prav sme vyzbierali 374 expon&aacute;tov. V&yacute;stavu poctilo n&aacute;v&scaron;tevou 95 ľud&iacute;. Akcia<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>mnoh&yacute;m pripomenula ak&eacute; poklady maj&uacute; doma.</span><span class="apple-converted-space"><span lang="CS">&nbsp;</span></span></p>
<h1><span class="apple-converted-space"><span lang="CS">Maľovanie na hodv&aacute;b</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">&nbsp;</span></span></h1>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-size: 7.0pt; color: black; background: white;" lang="CS">V sobotu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-weight: normal;">17. marca </span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>sme sa pod veden&iacute;m sk&uacute;senej lektorky <strong>&ndash; </strong>v&yacute;tvarn&iacute;čky učili<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>maľovať na hodv&aacute;b. Vlastnoručne sme oživovali biele hodv&aacute;bne &scaron;atky. Nikto z n&aacute;s na začiatku ani len netu&scaron;il, ako bude vyzerať fin&aacute;lny produkt. Po namaľovan&iacute; &scaron;atky putovali do mikrovlnnej r&uacute;ry, potom do vody a na koniec pod hor&uacute;cu žehličku. Fin&aacute;le bolo ohromuj&uacute;ce.&nbsp; </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p><img src="file:///C:DOCUME~1PAE86~1.PETLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.jpg" alt="" width="74" height="73" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 18.0pt; mso-outline-level: 1;"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z NAŠICH AKTIVÍT

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenie pre darcov krvi 

 

 

Posledná septembrová sobota patrila darcom krvi  a poďakovaniu za ich humanitu. Pozvanie prijal aj zástupca Obecného úradu v Smrečanoch. Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie smrečianskej folklórnej skupiny.  V rukách darcov našli svoje miesto červené karafiáty. Rozhovory pri kávičke a koláčikoch ako aj výborný guláš padli každému vhod. Za tri a pol roka darovalo krv 45 občanov Smrečian.

 

 

MDD so „Šmolkami“ 

 

 

Deti z našej obce oslavovali v sobotu 2. júna svoj sviatok so „Šmolkami“. Modrobiele postavičky ich sprevádzali na každom z ôsmich stanovíšť, na ktorých si vyskúšali svoju silu, zručnosť, odvahu, vedomosti z prvej pomoci a z anglického jazyka, so zaviazanými očami hádali čo spapali a hľadali ukryté predmety. Na každej zastávke po splnení úlohy boli  odmenené užitočnými školskými potrebami a po absolvovaní celej trasy dostali balíček s dobrotami. Počasie nám sice veľmi neprialo ale aj tak sme prežili krásne popoludnie plné detského smiechu a radosti. 

 

 

Výstava starodávneho skla a porcelánu 

 

 

Vďaka ochotným ľuďom sa nám v dňoch 28.-29. apríla podarilo zorganizovať netradičnú výstavu skla a porcelánu historickej hodnoty obohatenú o výstavu ručných prác. Po náročných dvoch týždňoch príprav sme vyzbierali 374 exponátov. Výstavu poctilo návštevou 95 ľudí. Akcia  mnohým pripomenula aké poklady majú doma. 

 

 

Maľovanie na hodváb 

 

 

V sobotu 17. marca  sme sa pod vedením skúsenej lektorky výtvarníčky učili maľovať na hodváb. Vlastnoručne sme oživovali biele hodvábne šatky. Nikto z nás na začiatku ani len netušil, ako bude vyzerať finálny produkt. Po namaľovaní šatky putovali do mikrovlnnej rúry, potom do vody a na koniec pod horúcu žehličku. Finále bolo ohromujúce.