O zariadení

ZARIADENIE PRE SENIOROV SČK

Poslanie a ciele zariadenia

– pri poskytovaní sociálnych služieb SČK vychádza zo svojho základného poslania a to pomoci všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi a v situácii, že pomoc potrebujú, táto sociálna služba je určená predovšetkým seniorom, ktorí na jej poskytovanie spĺňajú podmienky a  ktorí sa z hľadiska svojho veku, či zdravotného stavu o seba nedokážu postarať,

– našim poslaním je pomoc seniorom, vytvorenie podmienok a prostredia simulujúce domov, prirodzené prostredie z ktorého človek do nášho zariadenia prišiel, pričom má však počas celého pobytu zabezpečenú potrebnú odbornú starostlivosť

– našim cieľom je poskytovanie komplexnej starostlivosti založenej na individuálnych potrebách a požiadavkách jednotlivých klientov, na základe ich zvyklostí a osobnosti. Celá starostlivosť je zameraná na zachovanie, rozvoj  a obnovu zručností a schopností prijímateľa sociálnej služby.  Starostlivosť sa vykonáva aj na základe individuálnych plánov, ktoré vytvára klient v spolupráci so zamestnancami.  Zariadenia pre seniorov SČK, pričom za prioritné pri jeho zostavovaní sa považujú jeho názory, námety a individuálne potreby. Pre život klientov v našom zariadení vytvárame rodinné prostredie, založené na osobných kontaktoch, poznaní jednotlivých prijímateľov sociálnej služby v neposlednom rade prispieva ak tomu aj malá  kapacita zariadenia/ 20 klientov/

– cieľom je zabezpečenie individuálnych potrieb klientov, uspokojenie ich potrieb, zmiernenie sociálneho vylúčenia.

– poskytovanie sociálnej služby všetkým seniorom v dôchodkovom veku, ktorí o službu prejavia záujem

Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov 

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová forma

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: J.D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok, poliklinika 2. poschodie

d) Cieľová skupina: v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

e) Predmet činnosti a odborné zameranie:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie, 9. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 10. zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Kto môže využívať naše služby:

Každý senior v dôchodkovom veku, ktorý spĺňa podmienky, má posudok odkázanosti, minimálne IV. stupeň

V Zariadení pre seniorov SČK zabezpečujeme tieto služby: 

Ubytovanie

je poskytované v dvoj a troj- lôžkovým izbách. K dispozícii sú sociálne zariadenia, jedáleň, slúžiaca aj ako spoločenská miestnosť, zastrešená terasa, ktorú klienti využívajú, hlavne v prípade nepriaznivého počasia. Zariadenie je umiestnené v tichej lokalite mesta, s výhľadmi do miestneho arboréta. / To slúži na prechádzky a  na trávenie voľného času v prírode/

Stravovanie

Stravovanie je zab ezpečované dodávateľsky, strava sa rozdeľuje v kuchyni zariadenia. Je pestrá, bohatá, zodpovedá veku klientov a tiež ich zdravotnému stavu. Strava sa klientom podáva v jedálni, čiastočne mobilným klientom podľa momentálneho stavu v jedálni alebo na izbe za pomoci personálu. Imobilní klienti sa stravujú na izbách, v prípade potreby je ich strava doplnená ešte o rôzne tekuté doplnkyx s cieľom zabezpečenia vyváženého príjmu živín a energie.

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva 

Upratovanie izieb a spoločných priestorov prebieha pravidelne denne, v prípade potrebyx aj viackrát / deň. Pravidelne sú vykonávané práce v rámci veľkých upratovaní. Pranie, žehlenie a starostlivosť o bielizeň je pre klientov zabezpečovaná denne , podľa ich potrieb a požiadaviek. Výmena posteľnej bielizne sa realizuje spravidla 1x/ 14 dní, v prípade potreby kedykoľvek.

Pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby 

zabezpečujú opatrovateľky podľa potreby, zdravotného stavu klienta s cieľom udržania jeho čo najväčšej samostatnosti, sebestačnosti a s cieľom jeho aktivizácie

Zabezpečenie hygienickej starostlivosti sa vykonáva denne, pri rannej a večernej toalete, v priebehu dňa kedykoľvek podľa potreby. Kúpanie a sprchovanie klienta je v prípade záujmu zabezpečované denne, minimálne 2 krát do týždňa. Výmena plienok u ležiacich klientov je zabezpečovaná 3 krát do dňa a kedykoľvek podľa potreby. Asistencia pri úkonoch hygienickej  starostlivosti je čiastočná alebo úplná. Súčasťou hygienickej starostlivosti je pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, zabezpečované 2 krát denne a podľa potreby kedykoľvek v priebehu dňa.

Polohovanie je u imobilných klientov zabezpečované cez deň  každé dve hodiny, v noci každé 3 – 4 hodiny. Vysadzovanie klientov do kresla sa vykonáva podľa ich požiadaviek, ale aj zdravotného stavu a to minimálne 2-krát denne.

Pohyb po rovine , schodoch  je u klienta zabezpečovaný pomocou opatrovateliek denne a to formou sprevádzania do jedálne, do kúpeľne pri hygienickej starostlivosti, či formou prechádzok po chodbe. V prípade pekného počasia sa realizujú prechádzky s klientmi vonku / v okolí budovy, v arboréte a podobne. V prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti prechádzať aj na krytej terase.

Dozor nad dodržiavaní liečebného režimu – zabezpečujú všetci zamestnanci denne , počas 24  – hodín. Opatrovateľky podávajú klientom lieky per os. Potrebné ošetrovateľské  výkony sa objednávajú u Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Trávenie voľného času je zabezpečované:

  • individuálne – rozhovorom, individuálnym kontaktom s klientom, čítaním z kníh, časopisov, zamestnanie drobnými ručnými prácami, drobnou prácou- pomocou v zariadení / strihanie papieru,…/, aktivity vyplývajúce z IRP, stretnutia s klientom a rodinou a podobne,
  • kolektívne – klienti sa môžu zapojiť do rôznych aktivít organizovaných zariadením a to sledovanie televízie, zapojenie sa do kolektívneho tvorenia, spievania, či účasť na kultúrnych akciách / rôzne programy, ktoré pre klientov pripravujú okolité školy, návšteva harmonikára a pod./, je možné hrať rôzne spoločenské hry a podobne. Spoločne, počas záujmu, sa môžu zúčastniť na bohoslužbách, ktoré sú zabezpečované 1 krát do týždňa,
  • návštevné hodiny sú  síce stanovené, no zvyčajne sa umožňujú kedykoľvek v priebehu dňa, pokiaľ to dovoľuje momentálny chod zariadenia.

Úschova cenných vecí  – klient si v zariadení, v trezore/ cennosti/ a na účte / finančné prostriedky/ môže uschovávať cenné veci a to na základe Smernice o úschove cenných vecí a na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Úschovu cenných vecí zabezpečujte vedúca zariadenia.

Iné služby: 

Podľa záujmu klientov sú nad rámec zákonom stanovených činností poskytované služby a to: drobné nákupy, donáška liekov, prepravná služba, donáška dôchodku, fénovanie, pedikúra, poskytnutie kompenzačnej pomôcky.

Aktuálny cenník služieb možno stiahnuť tu: