Zariadenie pre seniorov SČK

 „Starnúť znamená stúpať hore. Čím vyššie sa človek dostáva, tým viac spotrebuje síl, ale o to ďalej vidí.“

                                                                                                                                          ( Ingmar Bergman)     

      Našim spoločným cieľom a poslaním  je, aby naši klienti stúpali čo najvyššie a aj prostredníctvom našej pomoci a starostlivosti videli čo najďalej. Aby roky staroby, aj keď často  poznačené ochorením a ťažkosťami, prežívali v pokoji, porozumení, s láskou a s pocitom bezpečia a ochrany.

Vitajte na stránke Zariadenie pre seniorov Slovenského Červeného kríža

    ZPS SČK v Liptovskom Hrádku je  sociálne zariadenie. ktoré  poskytuje služby seniorom, má kapacitu 20 klientov, čím je zariadením rodinného typu. Našou snahou je zabezpečiť seniorom dôstojnú starobu,  pocit istoty, bezpečia, no  aj potrebnú starostlivosť podľa ich požiadaviek a zdravotného stavu. Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne, zohľadňuje potreby jednotlivých klientov, ich zvyklosti. Okrem realizovania zákonom stanovených činností, sa snažíme všetky aktivity smerovať tak, aby sme podporovali rozvoj klienta, jeho čo najväčšiu možnú samostatnosť a udržiavať kvalitu jeho života. Individuálny prístup, plný lásky, porozumenia, citu a empatie je základom starostlivosti o našich klientov.

ZARIADENIE PRE SENIOROV SČK Liptovský Hrádok

Zriaďovateľom zariadenie je Slovenský Červený kríž a prevádzkovateľom SČK územný spolok Liptovský Mikuláš

Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov 

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová forma

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: J.D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský hrádok, poliklinika 2. poschodie

d) Cieľová skupina: v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

e) Predmet činnosti a odborné zameranie:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie, 9. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 10. zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Kto môže využívať naše služby:

Každý senior v dôchodkovom veku, ktorý spĺňa podmienky, má posudok odkázanosti, minimálne IV. stupeň. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na 0903558921 alebo prostredníctvom mailu: liptovskymikulas@redcross.sk- Mgr. Marika Kubíková)

 

 EON v roku 2022:  ZPS naklady 2022     EON ZPS 2022