Zariadenie pre seniorov SČK

Vitajte na stránke Zariadenie pre seniorov Slovenského Červeného kríža

 „Starnúť znamená stúpať hore. Čím vyššie sa človek dostáva, tým viac spotrebuje síl, ale o to ďalej vidí.“       ( Ingmar Bergman)

  Našim spoločným cieľom   je, aby naši klienti stúpali čo najvyššie a aj prostredníctvom našej pomoci a starostlivosti videli čo najďalej. Aby roky staroby, aj keď často  poznačené ochorením a ťažkosťami, prežívali v pokoji, porozumení, s láskou a s pocitom bezpečia a ochrany.

 Vízia

„Pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú..“

Víziou zariadenia pre seniorov SČK  Liptovský Hrádok je neustále zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby a vytvárať podmienky na čo najviac nezávislý spôsob života ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Poslaním zariadenia pre seniorov SČK  Liptovský Hrádok je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách v humánne a esteticky upravenom prostredí s pocitom domova, bezpečia a spokojnosti.

Naším zámerom je byť spoľahlivým sociálnym zariadením, ktoré svojimi službami pomáha prijímateľom sociálnej služby zvyšovať samostatnosť, sebestačnosť a poskytnúť im takú mieru podpory, ktorá umožní v čo najvyššej kvalite a miere ich sebarealizáciu a posilnenie sociálnych kontaktov.

Hodnoty zariadenia:

 • Ľudskosť;
 • odbornosť;
 • sebarealizácia;
 • snaha o zlepšovanie;
 • komunikácia;
 • dôstojnoť;
 • akceptácia;
 • spolupráca;
 • rešpekt.

Hlavným cieľom zariadenia v rámci procesu kvality sociálnych služieb je humanizácia prostredia zariadenia, poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby so zreteľom na ľudský a odborný prístup k prijímateľom sociálnych služieb, zameranie sa na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby prostredníctvom individuálneho plánovania a vytváranie priestoru pre sebarealizáciu. V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb je zámerom zariadenia vytvárať prostredie dôvery a istoty s prístupom rešpektujúc individualitu každého človeka.

Hlavným cieľom zariadenia v rámci procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb je poskytovať kvalitné a flexibilné sociálne služby na komunitnej úrovni, vrátane modernizácie existujúcich sociálnych služieb, ktoré svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania plne akceptujú základne ľudské práva a slobody, zachovávajú ľudskú dôstojnosť, aktivizujú k posilneniu sebestačnosti, zabraňujú sociálnemu vylúčeniu a podporujú začlenenie prijímateľov do prirodzeného prostredia komunity tak, aby boli bezpečné a rešpektujúce.

Čiastkové ciele rozvoja zariadenia:

 • Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu sociálnych služieb s ohľadom na individuálne             potreby prijímateľov sociálnych služieb,
 • pripraviť dostatok odborných zamestnancov s požadovaným vzdelaním a praxou v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov skvalitnením procesu individuálneho plánovania,
 • zabezpečenie kvalitného a vyhovujúceho prostredia pre život prijímateľov sociálnych služieb, ako aj zamestnancov.
 • neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb,
 • skvalitnenie a doplnene ponuky poskytovaných služieb na základe potrieb, požiadaviek a zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnych služieb,
 • zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb na základe implementovania štandardov kvality sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy,
 • cieľavedome vytvárať pozitívne väzby s rodinnými príslušníkmi, zainteresovanými stranami, spolupracujúcimi organizáciami a komunitou,
 • zvýšiť informovanosť o poskytovaných sociálnych službách, zabezpečiť transparentnosť a primeranú pozitívnu publicitu zariadenia.

Monitoring a vyhodnocovanie strategickej vízie a následnej koncepcie ďalšieho rozvoja je priebežný proces, ktorý sleduje plnenie úloh, ako aj neočakávané zmeny vplývajúce na plnenie strategickej vízie. Na základe výsledkov monitorovania a vyhodnocovania sa vykoná novelizácia strategickej vízie. Periodicita zvažovania novelizácie je minimálne raz za rok a v prípade potreby aj častejšie. V prípade potreby sa navrhne zmena poslania, vízie a prístupov, alebo nápravné opatrenia v odborných, obslužných a ďalších činnostiach, postupoch a písomne fixovaných pravidlách. Do novelizácie sa môžu zapojiť všetky zainteresované strany počas celého roka prostredníctvom vedúcich a riadiacich pracovníkov zariadenia.

    ZPS SČK v Liptovskom Hrádku je  sociálne zariadenie. ktoré  poskytuje služby seniorom, má kapacitu 20 klientov, čím je zariadením rodinného typu. Našou snahou je zabezpečiť seniorom dôstojnú starobu,  pocit istoty, bezpečia, no  aj potrebnú starostlivosť podľa ich požiadaviek a zdravotného stavu. Opatrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne, zohľadňuje potreby jednotlivých klientov, ich zvyklosti. Okrem realizovania zákonom stanovených činností, sa snažíme všetky aktivity smerovať tak, aby sme podporovali rozvoj klienta, jeho čo najväčšiu možnú samostatnosť a udržiavať kvalitu jeho života. Individuálny prístup, plný lásky, porozumenia, citu a empatie je základom starostlivosti o našich klientov.

ZARIADENIE PRE SENIOROV SČK Liptovský Hrádok

Zriaďovateľom zariadenie je Slovenský Červený kríž a prevádzkovateľom SČK územný spolok Liptovský Mikuláš

Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov 

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová forma

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: J.D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský hrádok, poliklinika 2. poschodie

d) Cieľová skupina: v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

e) Predmet činnosti a odborné zameranie:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie, 9. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 10. zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Kto môže využívať naše služby:

Každý senior v dôchodkovom veku, ktorý spĺňa podmienky, má posudok odkázanosti, minimálne IV. stupeň. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na 0903558921 alebo prostredníctvom mailu: liptovskymikulas@redcross.sk- Mgr. Marika Kubíková)

 EON v roku 2022:     EON ZPS 2022

EON v roku 2023 EON ZPS 2023