Adom – útulok SČK Michalovce

Adom – útulok s kapacitou 14 miest poskytuje celoročné ubytovanie ľuďom bez domova.

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

Kontakt: 056/ 688 37 01

056/ 688 60 41

  Cenník služieb:

 V zmysle uznesenia č. 3/2020 z 30. 1. 2020 sa poplatok za služby stanovuje nasledovne:

  – minimálny poplatok za poskytnuté služby vo výške 2,00 € / 1 deň pre klientov, ktorých príjem je do výšky 200 € mesačne

  – poplatok vo výške 2,30 € / 1 deň pre klientov, ktorí majú príjem vyšší ako 200 €