Opatrovateľská služba

OPS

Poznáte niekoho, kto je sám, odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách? Máte príbuzného, ktorý potrebuje pomoc, kým ste v práci?

Opatrovateľská služba je určená pre:

  • osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu,
  • alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej II.)