Opatrovateľská služba

Poznáte osobu, ktorá je sama, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách?

Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, s podporou Operačného programu Ľudské zdroje, rozšíril ponuku sociálnych služieb.

Od 1. januára 2019 poskytujeme OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Táto služba je zameraná pre:
– osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
– osoby nepriaznivého zdravotného stavu 
– osoby z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej II.)

Informácie: michalovce@redcross.sk, 0903 558 935, 056/688 37 01