Plán riešenia krízovej situácie v sociálnych službách v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

Zriaďovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Kniežová

Tento dokument obsahuje preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia, postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

Územný spolok SČK Michalovce poskytuje tieto sociálne služby:

 • Adom – útulok pre ľudí bez prístrešia,
 • domácu opatrovateľská služba,
 • roznáška obedov seniorom a ľuďom s ťažkým telesným postihnutím na území mesta.

Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu vírusov a respiračných ochorení:

 • vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením,
 • často si umývať ruky teplou vodou a mydlom, dezinfekčným mydlom alebo používať dezinfekčný gél

Zamestnanci:

 • pred odchodom z domu,
 • po príchode do práce,
 • po použití toalety,
 • po prestávke a denných pracovných činnostiach,
 • pred prípravou jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedla,
 • pred odchodom z práce,
 • po príchode domov,
 • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.

Zamestnanci sú tiež povinní dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii. 

Príprava na zaistenie prevádzky:

 1. Zamestnanci na zaistenie prevádzky

SČK, územný spolok Michalovce, má spracovaný menný zoznam  zamestnancov, s ich pracovnou pozíciou, kompetenciami a kontaktnými údajmi. V prípade výpadku veľkého počtu zamestnancov bude potrebné aktivovať dobrovoľníkov a nových zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, prípadne prostredníctvom samosprávy a Okresného úradu.   

Zodpovedná: riaditeľka

Domáca opatrovateľská služba – 10

Adom – útulok – 3

Roznáška obedov – 2

 1. Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca.

Všetci zamestnanci boli poučení o svojej povinnosti:

 • informovať zamestnávateľa o tom, že sa vrátili buď osobne alebo ich blízky príbuzný z rizikovej oblasti, prípadne, že v ich domácnosti alebo v blízkom okolí boli v priamom kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID – 19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a čaká na výsledky vyšetrenia,
 • pred každým nástupom do služby počas platnosti krízových opatrení v súvislosti so šírením Covid-19 si skontrolujú telesnú teplotu a v prípade namerania zvýšenej hodnoty, resp. pri výskyte iných sprievodných príznakov, ako je kašeľ, dýchavica a pod.,  informujú zamestnávateľa a postupujú podľa inštrukcií všeobecného lekára, v prípade namerania normálnej hodnoty to potvrdia podpisom čestného prehlásenia po príchode na pracovisko,
 • všetci podpísali čestné prehlásenie, že boli informovaní zamestnávateľom.

Zamestnávateľ:

 • je oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky), alebo aby konzultoval svoj stav s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, najmä ak hrozí nebezpečenstvo nákazy vzhľadom k vykonávanej práci alebo ak má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID – 19.

Zamestnanci s príznakmi respiračnej infekcie musia dodržať nasledovné:

 • zostať v domácej izolácii,
 • telefonicky kontaktovať  svojho ošetrujúceho lekára,
 • vyhýbať sa priamemu kontaktu s klientmi a ostatnými zamestnancami počas doby pretrvávania príznakov.

Zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID – 19). Po potvrdení COVID – 19 až vtedy, keď mu to umožní hygienik RÚVZ. 

 1. Klienti :

Opatrovateľská služba

 • dodržiavajú hygienické pravidlá a preventívne opatrenia podľa usmernení hlavného hygienika SR,
 • kontrolujú sa príznaky COVID 19 hneď po príchode opatrovateľky do domácnosti,

Pracovníci sú poučení v zmysle vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

Adom – útulok SČK

 • dodržiavajú sprísnené hygienické pravidlá a preventívne opatrenia podľa usmernení hlavného hygienika SR a vnútorných predpisov SČK,
 • pravidelne dezinfikujú spoločné priestory,
 • kontrolujú sa príznaky COVID 19 – pravidelné meranie telesnej teploty 2x denne, zaznamenané sociálnym pracovníkom ,
 • v prípade objavenia sa ďalších príznakov Covid – 19  informujú pracovníka útulku a následne riaditeľku. Klient, resp. pracovník útulku, ak je potrebná asistencia, kontaktuje všeobecného lekára klienta alebo RÚVZ a postupuje podľa ich pokynov.

Pracovníci sú poučení v zmysle vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ.

Zodpovedná: riaditeľka (poučenie)

opatrovateľka (vykonanie opatrení po príchode do domácnosti)

pracovníci útulku

Postup pri riešení infikovaného klienta

Podľa zákona  o sociálnych službách domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. Ak je život a zdravie tejto fyzickej osoby vážne ohrozené v dôsledku nemožnosti poskytnutia opatrovateľskej služby počas karantény a potrebnú osobnú pomoc nevie alebo nemôže poskytnúť rodina alebo iná osoba žijúca v domácnosti klienta, bude zabezpečené tejto osobe poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná: riaditeľka

 1. Pomôcky, vybavenie

OPP sa postupne dopĺňajú a sú v pravidelných týždenných intervaloch  poskytované podľa potreby všetkým zamestnancom.

 • opatrovateľská služba:  rúško, rukavice
 • sociálny pracovník: rúško, rukavice, dezinfekcia, ochranný oblek, ochranné okuliare
 • roznáška obedov: rúško, rukavice, dezinfekcia

Zodpovedná: riaditeľka

 1. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

Všetci pracovníci majú k dispozícii zoznam s telefónnymi číslami na RÚVZ, zriaďovateľa, obvodného lekára, rodinných príslušníkov.

Zodpovedná: riaditeľka

Sociálne služby SČK, ÚzS Michalovce:

Adom – útulok s kapacitou 14 miest poskytuje celoročné ubytovanie ľuďom bez domova.

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách

 (1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

Kontakt: 056/ 688 37 01,   056/ 688 60 41

Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná obec alebo mesto podľa trvalého pobytu. V rámci opatrovateľskej služby je klientom odkázaným na opatrovanie poskytovaná pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Kontakt: 0903 558 935

Roznáška obedov

Donáška obedov z vývarovní schválených mestom pre ľudí vo vyššom veku, resp. s ťažkým fyzickým postihnutím.

Kontakt: 056/ 688 37 01,  0911 872 975

Zdroj: https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_siesta_aktualizacia..pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf