Plán riešenia krízovej situácie v sociálnych službách v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

Zriaďovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce

Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Kniežová

Aktualizácia 30.9.2021

Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu vírusov a respiračných ochorení:

 • vyhýbať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením,
 • nezdržiavať sa v priestoroch s veľkým počtom ľudí,
 • často si umývať ruky teplou vodou a mydlom, dezinfekčným mydlom alebo používať dezinfekčný gél
 • používať rúško, resp. respirátor FFP2 na verejných priestranstvách

Zamestnanci by si mali umývať ruky:

 • pred odchodom z domu,
 • po príchode do práce,
 • po použití toalety,
 • po prestávke a denných pracovných činnostiach,
 • pred prípravou jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedla,
 • pred odchodom z práce,
 • po príchode domov,
 • po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom.

Zamestnanci sú tiež povinní dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku, po každej činnosti, pri ktorej došlo k ich kontaminácii a vetrať.

Klienti by si mali umývať ruky:

 • po návrate do priestorov útulku,
 • po použití toalety,
 • pred prípravou jedla a nápojov,
 • pred a po konzumácii jedla,
 • po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,
 • pred a po návrate z návštevy u lekára, v nemocnici a pod.

Ďalšie opatrenia:

 • dodržiavanie správnych postupov pri kýchaní a kašli,
 • používanie jednorazových papierových vreckoviek, ktoré sa po použití odhadzujú do koša,
 • obmedziť dotýkanie sa očí, tváre a úst,
 • priebežne sledovať aktuálne informácie na webovej stránke MPSVaR (zodpovedná riaditeľka)
 • dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá a preventívne opatrenia podľa usmernení hlavného hygienika SR a vnútorných predpisov SČK,
 • pravidelne, min.  2x denne, dezinfikovať spoločné priestory, dotykové plochy, kľučky, TV ovládač, vypínače, vodovodné kohútiky,
 • pravidelne vetrať a pod.

Zamestnanci každodenne sledujú prítomnosť príznakov COVID 19 , ako je nádcha, upchatý nos, teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, zažívacie problémy, ale aj bolesť svalov, malátnosť, únava, či strata čuchu a chuti, pričom sú zodpovední za pravidelné meranie a zaznamenávanie telesnej teploty 2x denne, ráno a večer.

Pri vzájomnej komunikácii pracovníci a klienti používajú ochranné rúška, resp. respirátory FFP2 – podľa aktuálne platných nariadení RÚVZ.

Pre zamestnancov platí povinnosť predložiť čestné vyhlásenie o zdravotnom stave pri nástupe do zamestnania po prerušení výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania dovolenky viac ako 5 dní alebo z dôvodu čerpania PN alebo OČR trvajúcej dlhšie ako 2 pracovné dni – čestné prehlásenie Príloha 2.

Prijímatelia sociálnych služieb sú povinní predložiť čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a osôb, s ktorými sú v styku, pred prvým nástupom do zariadenia, po prerušení poskytovania sociálnej služby z dôvodu neprítomnosti klienta dlhšej ako 5 kalendárnych dní alebo po zmene skutočností vo vyhlásení Príloha 3.

Príprava na zaistenie prevádzky:

 1. Zamestnanci na zaistenie prevádzky

SČK, územný spolok Michalovce, má spracovaný menný zoznam  zamestnancov, s ich pracovnou pozíciou, kompetenciami a kontaktnými údajmi. V prípade výpadku viacerých zamestnancov bude potrebné aktivovať dobrovoľníkov a nových zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, prípadne prostredníctvom samosprávy a Okresného úradu.  

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca

Všetci zamestnanci boli poučení o svojej povinnosti:

 • informovať zamestnávateľa o tom, že sa vrátili buď osobne alebo ich blízky príbuzný z rizikovej oblasti, prípadne, že v ich domácnosti alebo v blízkom okolí boli v priamom kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID – 19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a čaká na výsledky vyšetrenia,
 • pred každým nástupom do služby počas platnosti krízových opatrení v súvislosti so šírením Covid-19 si skontrolujú telesnú teplotu a v prípade namerania zvýšenej hodnoty, resp. pri výskyte iných sprievodných príznakov, ako je kašeľ, dýchavica a pod.,  informujú zamestnávateľa a postupujú podľa inštrukcií všeobecného lekára, v prípade namerania normálnej hodnoty to potvrdia podpisom čestného prehlásenia po príchode na pracovisko,
 • riadia sa semaforom, ktorý je v prílohe.

Zamestnávateľ:

 • je oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky), alebo aby konzultoval svoj stav s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, najmä ak hrozí nebezpečenstvo nákazy vzhľadom k vykonávanej práci alebo ak má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID – 19.

Zamestnanci s príznakmi respiračnej infekcie musia dodržať nasledovné:

 • zostať v domácej izolácii,
 • telefonicky kontaktovať  svojho ošetrujúceho lekára,
 • vyhýbať sa priamemu kontaktu s klientmi a ostatnými zamestnancami počas doby pretrvávania príznakov.

Zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko, ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID – 19). Po potvrdení COVID – 19 až vtedy, keď mu to umožní hygienik RÚVZ. 

Postup pri podozrení na ochorenie Covid -19 u klienta

Ak sa objavia príznaky ochorenia, pracovník útulku zabezpečí dočasnú izoláciu klienta v spoločenskej miestnosti a priebežne monitoruje jeho stav. Kontakt s klientom realizuje s použitím respirátora FFP2, ochranných rukavíc a s odstupom viac ako 2 metre. Následne pracovník útulku kontaktuje všeobecného lekára klienta alebo RÚVZ a postupuje podľa ich pokynov. Zároveň informuje riaditeľku. Sociálny pracovník je nápomocný pri objednaní klienta na AG alebo PCR test. V prípade zhoršenia zdravotného stavu klienta  pracovník kontaktuje rýchlu zdravotnú službu.

Ak sa potvrdí nákaza u klienta, útulok sa dostáva do červenej fázy semaforu a uplatňuje prísne protiepidemiologické opatrenia. Riaditeľka kontaktuje RÚVZ kvôli ďalšiemu postupu. Podá správu o mimoriadnej udalosti MPSVaR, emailom na adresu odbkrman@employment.gov.sk prostredníctvom vzorového formulára. Na rovnakú adresu bude odosielaná každý deň aktuálna informácia.

Manipulácia s odpadom

Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v kontakte, musí byť vložený do plastových vriec a zviazaný. Nakladá sa s ním ako s nebezpečným odpadom v súlade s platnou legislatívou.

Pomôcky, vybavenie

OPP sa postupne dopĺňajú a sú poskytované podľa potreby všetkým zamestnancom.

 • sociálny pracovník: rúško, rukavice, dezinfekcia, ochranný plášť, ochranný oblek, ochranný štít resp. okuliare.

Všetci pracovníci majú k dispozícii zoznam s telefónnymi číslami na RÚVZ, zriaďovateľa, obvodného lekára, rodinných príslušníkov.

Odkazy:

 1. https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/
 2. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Kontakt: 056/ 688 37 01,   056/ 688 60 41