Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Organizačné pokyny

Organizátor súťaže: Územný spolok SČK Nové Zámky
Kontaktná osoba: Mgr. Radka Igrényiová, novezamky@redcross.sk
Miesto konania súťaže: Gymnázium Nové Zámky, M.R. Štefánika 16, Nové Zámky
Termín konania súťaže:
Kategória DMZ I (1. – 4. ročník ZŠ) a DPP M (stredné školy): 16.máj 2024
Kategória DMZ II (5. – 9. ročník ZŠ): 17.máj 2024

Zloženie súťažných družstiev DMZ I, DMZ II a DPP M

Súťaže sa zúčastňujú 5-členné družstvá (kapitán + 4 členovia), bez náhradníka vyslané školami, pričom:

 • v DMZ I. stupňa súťažia deti zo základných škôl max. do 4. ročníka
 • v DMZ II. stupňa súťažia deti z 5. – 9. ročníka ZŠ, prípadne žiaci 8 roč. gymnázia príma – kvarta
 • v DPP M súťažia študenti SŠ

Žiaci nemusia byť z jedného ročníka, ani z jednej triedy.

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v interiéri, preto je potrebné, aby si členovia družstva a sprevádzajúci dozor priniesli so sebou prezuvky.

PROGRAM 16. mája 2024

Program 16. mája – Kategória DMZ I:

8:30 – 9:00 – PREZENCIA
9:00 – 9:30 – Nástup, otvorenie súťaže
9:30 – 10:30 – Súťaž DMZ I
10:30 – 11:00 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

Program 16. mája – Kategória DPP M:

11:00 – 11:30 – PREZENCIA
11:30 – 11:45 – Nástup, otvorenie súťaže
11:45 – 13:15 – Súťaž DPP M
13:30 – 14:00 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

PROGRAM 17. mája 2024

Program 17. mája – Kategória DMZ  II:

8:30 – 9:00– PREZENCIA
9:00 – 9:30 – Nástup, otvorenie súťaže
9:30 – 12:00 – Súťaž DMZ II
12:00 – 12:30 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

Podmienky účasti na súťaži

 1. Škola súťažné družstvo prihlási prihláškou, do 30.4.2024. Prihlášku je možné zaslať emailom na adresu novezamky@redcross.sk alebo poslať poštou na Slovenský Červený kríž Nové Zámky, Žerotínova bašta 1, Nové Zámky, 940 01.
 2. Pri nástupe na súťaž družstvo predloží nasledovné doklady:
  – mennú súpisku družstva potvrdenú školou
  – prehlásenie rodičov / zákonných zástupcov o tom, že sa dieťa môže zúčastniť súťaže a doklad o bezinfekčnosti a zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 dni (vzor v pozvánke)
 3. Družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 rokov
 4. Družstvá súťažia v športovom oblečení (najlepšie v jednotnom, ale nie je to podmienkou).
 5. Každé družstvo má 1 vlastnú brašňu, ktorá musí obsahovať nasledovné:
  – trojrohé šatky min. 4 kusy, obväzy v adekvátnom počte a veľkosti, izotermické fólie, gázové štvorce, dezinfekcia, resuscitačné rúško, rukavice, náplaste, zicherky, nožnice, pero, papier
  družstvá majú zakázané si na súťažné stanovište priniesť: pinzetu, dlahy, tlakomer, ambuvak, lieky, chladiaci sprej, príručku prvej pomoci, či akékoľvek poznámky z prvej pomoci, vysielačky…

Poznámka: Súťažiaci v kategóriách DMZ II a DPP M sa na stanovištiach môžu stretnúť s viacerými zranenými naraz, preto tomu treba prispôsobiť aj vybavenie brašne.

Súťažné disciplíny

 1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP –  každý člen družstva DMZ II. stupňa a DPP M odpovie na 1 z 15 otázok za 1 bod, maximálny zisk 5 bodov za družstvo
 2. Praktické poskytovanie prvej pomoci – simulované situácie

DMZ I

 • budú ošetrovať na 4 stanovištiach
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: bezvedomie, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku

DMZ II

 • bude ošetrovať na 8 súťažných stanovištiach simulované situácie, presný počet zranených a druh zranení nebudeme vopred špecifikovať, pretože družstvo bude hodnotené aj za vyhodnotenie celkovej situácie a za celkovú koordináciu a komunikáciu.
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie.
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: zastavenie krvného obehu a dýchania, bezvedomie, dusenie, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku
 • jedným zo súťažných disciplín budú otázky o Červenom kríži (viď príloha).

DPP M – stredné školy

 • budú ošetrovať na 6 stanovištiach simulované situácie s viacerými zraneniami. Presný počet zranených a druh zranení nebudeme vopred špecifikovať, pretože družstvo bude hodnotené aj za vyhodnotenie celkovej situácie, prednostné vyšetrenie  najťažších poranení a za celkovú koordináciu a komunikáciu.
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie a použitie automatického externého defibrilátora
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie.
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: zastavenie krvného obehu a dýchania u dospelého a detí, bezvedomie, dusenie dospelého a detí, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku
 • jedným zo súťažných disciplín budú otázky o Červenom kríži (vid príloha).

Za úspešné plnenie úloh v jednotlivých disciplínach súťažiacemu družstvu pripisuje body do tabuľky rozhodca. Tabuľky družstvá po ukončení súťaže odovzdajú usporiadateľovi, ktorý priebežne vyhotovuje výsledkovú listinu. Zvíťazí družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov po celkovej súťaži rozhodne o ďalšom pokračovaní súťaže rozhodcovský zbor. 

Protesty

Každý rozhodca si bude viesť o priebehu súťaže písomné poznámky. Prípadné protesty podáva výhradne kapitán družstva, ktorý rozhoduje priamo na stanovišti, ihneď po ukončení súťaže svojho družstva a celkovom zhodnotení rozhodcu. V prípade ďalších problémov je možné sa odvolať na hlavného rozhodcu, ktorý spolu s konkrétnym rozhodcom zo sporného stanovišťa protest posúdi a oznámi družstvu výsledok.

Finančné a materiálne zabezpečenie

Usporiadateľ (územný spolok SČK) zabezpečí: rozhodcov, figurantov, resuscitačné modely, minerálne vody pre účastníkov, občerstvenie, pitný režim, ocenenie víťazov a pre všetky školy diplomy.
Vysielajúca škola zabezpečí: brašňu/lekárničku so zdravotníckym materiálom a cestovné.

Záujem o obed pre družstvo si môže škola rezervovať, vyplnením kolónky na prihláške. Obed pre družstvo hradí vysielajúca škola.

Vyhodnotenie súťaže

Výsledky súťaží všetkých vekových kategórií a disciplín budú ihneď po súťaži uverejnené
na výsledkovej tabuli. Usporiadateľ zašle do 14 dní všetkým zúčastneným školám výsledky aj písomne.

V prípade, ak máte záujem rozšíriť, overiť svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, máte možnosť sa ako pedagógovia prihlásiť na naše akreditované kurzy prvej pomoci (8, 16, 33 hodinové kurzy).  Aktuálne termíny nájdete zverejnené na našej webovej stránke, na sociálnej sieti Facebook alebo na Instagrame @sck_novezamky. Na webovej stránke nájdete aj platný cenník kurzov na rok 2024.

Odporúčaná literatúra

Pre družstvá ponúkame tréningy prvej pomoci s našimi trénermi prvej pomoci.

Každé družstvo môže využiť max.  jeden tréning a vybrať si jeden z ponúkaných termínov:

 • 4.4.2024 so začiatkom o 15:30 hod.
 • 9.4.2024 so začiatkom o 15:30 hod.
 • 17.4.2024 so začiatkom o 15:30 hod.
 • 18.4.2024 so začiatkom o 15:30 hod.
 • 23.4.2024 so začiatkom o 14:00 hod.
 • 25.4.2024 so začiatkom o 15:30 hod.