Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Organizačné pokyny

Organizátor súťaže: Územný spolok SČK Nové Zámky
Kontaktná osoba: Mgr. Radka Igrényiová novezamky@redcross.sk
Miesto konania súťaže: Gymnázium Nové Zámky, M.R. Štefánika 16, Nové Zámky
Termín konania súťaže:
Kategória DMZ I (1. – 4. ročník ZŠ) a DPP M (stredné školy): 25.mája 2023
Kategória DMZ II (5. – 9. ročník ZŠ): 26.mája 2023

Zloženie súťažných družstiev DMZ I, DMZ II a DPP M

Súťaže sa zúčastňujú 5-členné družstvá (kapitán + 4 členovia), bez náhradníka vyslané školami, pričom:

 • v DMZ I. stupňa súťažia deti zo základných škôl max. do 4. ročníka
 • v DMZ II. stupňa súťažia deti z 5. – 9. ročníka ZŠ, prípadne žiaci 8 roč. gymnázia príma – kvarta
 • v DPP M súťažia študenti SŠ

Žiaci nemusia byť z jedného ročníka, ani z jednej triedy.

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v interiéri, preto je potrebné, aby si členovia družstva a sprevádzajúci dozor priniesli so sebou prezuvky.

PROGRAM 25. mája 2023

Program 25.mája – Kategória DMZ I:

8:00 – 8:30 – PREZENCIA
8:30 – 9:00 – Nástup, otvorenie súťaže
9:00 – 10:00 – Súťaž DMZ I
10:00 – 10:30 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

Program 25.mája – Kategória DPP M:

10:30 – 11:00 – PREZENCIA
11:00 – 11:15 – Nástup, otvorenie súťaže
11:15 – 12:30 – Súťaž DPP M
12:30-13:00 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

PROGRAM 26. mája 2023

Program 26.mája – Kategória DMZ  II:

8:00 – 8:30 – PREZENCIA
8:30 – 9:00 – Nástup, otvorenie súťaže
9:00 – 11:30 – Súťaž DMZ II
11:30 – 12:00 – Nástup, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a diplomov, záver

Podmienky účasti na súťaži

 1. Škola súťažné družstvo prihlási prihláškou, do 12.5.2023. Prihlášku je možné zaslať emailom na adresu novezamky@redcross.sk alebo poslať poštou na  Slovenský Červený kríž Nové Zámky, Žerotínova bašta 1, Nové Zámky, 940 01.
 2. Pri nástupe na súťaž družstvo predloží nasledovné doklady:
  – mennú súpisku družstva potvrdenú školou
  – prehlásenie rodičov / zákonných zástupcov o tom, že sa dieťa môže zúčastniť súťaže a doklad o bezinfekčnosti a zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 dni (vzor v pozvánke)
 3. Družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 r.
 4. Družstvá súťažia v športovom oblečení (najlepšie v jednotnom, ale nie je to podmienkou).
 5. Každé družstvo má 1 vlastnú brašňu, ktorá musí obsahovať nasledovné:
  – trojrohé šatky min. 4 kusy, obväzy v adekvátnom počte a veľkosti, izotermické fólie, gázové štvorce, dezinfekcia, resuscitačné rúško, rukavice, náplaste, zicherky, nožnice, pero, papier
  družstvá majú zakázané si na súťažné stanovište priniesť: pinzetu, dlahy, tlakomer, ambuvak, lieky, chladiaci sprej, príručku prvej pomoci, či akékoľvek poznámky z prvej pomoci, vysielačky…

Poznámka: Súťažiaci v kategóriách DMZ II a DPP M sa na stanovištiach môžu stretnúť s viacerými zranenými naraz, preto tomu treba prispôsobiť aj vybavenie brašne.

Súťažné disciplíny

 1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP –  každý člen družstva DMZ II. stupňa a DPP M odpovie na 1 z 15 otázok za 1 bod, maximálny zisk 5 bodov za družstvo
 2. Praktické poskytovanie prvej pomoci – simulované situácie

DMZ I

 • budú ošetrovať na 4 stanovištiach
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: bezvedomie, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku

DMZ II

 • bude ošetrovať na 8 súťažných stanovištiach simulované situácie, presný počet zranených a druh zranení nebudeme vopred špecifikovať, pretože družstvo bude hodnotené aj za vyhodnotenie celkovej situácie a za celkovú koordináciu a komunikáciu.
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie.
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: zastavenie krvného obehu a dýchania, bezvedomie, dusenie, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku
 • jedným zo súťažných disciplín budú otázky o Červenom kríži (viď príloha).

DPP M – stredné školy

 • budú ošetrovať na 5  stanovištiach simulované situácie s viacerými zraneniami. Presný počet zranených a druh zranení nebudeme vopred špecifikovať, pretože družstvo bude hodnotené aj za vyhodnotenie celkovej situácie, prednostné vyšetrenie  najťažších poranení a za celkovú koordináciu a komunikáciu.
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie a použitie automatického externého defibrilátora
 • každý člen družstva bude hodnotený za resuscitáciu, družstvo bude hodnotené aj za teoretické znalosti z resuscitácie.
 • obsahovú stránku budú tvoriť témy: zastavenie krvného obehu a dýchania u dospelého a detí, bezvedomie, dusenie dospelého a detí, krvácanie, zlomeniny, popáleniny, protišokové opatrenia, volanie na tiesňovú linku
 • jedným zo súťažných disciplín budú otázky o Červenom kríži/vid príloha/.

Za úspešné plnenie úloh v jednotlivých disciplínach súťažiacemu družstvu pripisuje body do tabuľky rozhodca. Tabuľky družstvá po ukončení súťaže odovzdajú usporiadateľovi, ktorý priebežne vyhotovuje výsledkovú listinu. Zvíťazí družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov po celkovej súťaži rozhodne o ďalšom pokračovaní súťaže rozhodcovský zbor. 

Protesty

Každý rozhodca si bude viesť o priebehu súťaže písomné poznámky. Prípadné protesty podáva výhradne kapitán družstva, ktorý rozhoduje priamo na stanovišti, ihneď po ukončení súťaže svojho družstva a celkovom zhodnotení rozhodcu. V prípade ďalších problémov je možné sa odvolať na hlavného rozhodcu, ktorý spolu s konkrétnym rozhodcom zo sporného stanovišťa protest posúdi a oznámi družstvu výsledok.

Finančné a materiálne zabezpečenie

Usporiadateľ (územný spolok SČK) zabezpečí: rozhodcov, figurantov, resuscitačné modely, minerálne vody pre účastníkov, občerstvenie, pitný režim, ocenenie víťazov a pre všetky školy diplomy.
Vysielajúca škola zabezpečí: brašňu/lekárničku so zdravotníckym materiálom a cestovné.

Záujem o obed pre družstvo si môže škola rezervovať, vyplnením kolónky na prihláške. Obed pre družstvo hradí vysielajúca škola.

Vyhodnotenie súťaže

Výsledky súťaží všetkých vekových kategórií a disciplín budú ihneď po súťaži uverejnené
na výsledkovej tabuli. Usporiadateľ zašle do 14 dní všetkým zúčastneným školám výsledky aj písomne.

Odporúčaná literatúra