Projekty Mládeže SČK

Dorotka a jej priatelia  
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej „Dorotky“, ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov „učia“ ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi „dospelákov“, ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva. 

HIV/AIDS prevencia (HAP) 
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom besied iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na Slovensku, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS využívajúc metódu simulácie reálnych situácií prostredníctvom prístupu mladých ľudí k mladým.
Podciele: • zmena prístupu mladých ľudí k problematike • odstránenie postoja „mňa sa to netýka“ • zdôraznenie uvedomenia si potencionálnych dôsledkov rizikového správania • odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí • príspevok na odstránenie povier • zdôraznenie otázky ľudskosti • pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS • prispieť k odstráneniu predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS • zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie projektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku

Projekt prvej pomoci (3P) 
Cieľom je naučiť ľudí z verejnosti zhodnotiť vzniknutú mimoriadnu situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia, orientačne stanoviť laickú diagnózu, poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Súčasne sa snažíme rozvíjať aktívny záujem mladých o pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity, zodpovednosti za zdravie a vzájomnej pomoci. Projekt tvorí sieť mladých ľudí s jednotnými postupmi prvej pomoci, ktorí sú schopní naučené vedomosti odovzdať svojím rovesníkom na základných a stredných školách (v rámci zdravotnej výchovy, branných cvičení, príprave družstiev DMZ, DPP M a pod.), respektíve prostredníctvom rovesníckeho prístupu zatraktívniť problematiku prvej pomoci medzi mladými ľuďmi. V rámci projektu organizujeme ukážky PP, prednášky či rôzne iné aktivity.

Spolu to zvládneme (STZ)
Projekt je zameraný na spoločné stretnutia seniorov a mladých ľudí, ktorých cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami. Je takisto skvelou príležitosťou pre mladých ľudí získať rady a múdrosti od dôchodcov, ktorých zásoba skúseností je naozaj bohatá. Pomocou pravidelných stretnutí sa darí preklenúť medzigeneračné bariéry a vybudovať medzigeneračné priateľstvá. Stretnutia sa odohrávajú každý mesiac v sociálnych zariadeniach a sú tematicky rozdelené. Možnosti aktivít so seniormi je nespočetné množstvo- od výtvarných prác, ukážky prvej pomoci, cez popoludnie pri čaji, piknik, až k spoločnému vianočnému zdobeniu medovníkov. Výsledkom je upevnenie vzťahov a vytvorenie príjemnej atmosféry.

Spolu ochránime mládež (SOM)
Po absolvovaní Medzinárodného tréningu v maďarskom mestečku Velence v septembri 2019 s názvom Digital condom, sa naši mládežníci pustili do revitalizácie projektu HIV/AIDS prevencia a rozšírili ho aj o ďalšie témy: rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, kyberšikana, rodová rovnosť, zdravý vzťah k sebe samému, zdravý partnerský vzťah a pohlavne prenosné choroby. Projekt SOM je ucelený systém vzdelávania, ktorý je určený pre deti a mládých ľudí. Mnohé témy sú tabuizované a na školách nie je priestor, aby sa nimi zaoberalo .Tím mladých zanietených dobrovoľníkov tak vytvoril komplexný projekt zameraný na ochranu mládeže, ktorý reflektuje na najčastejšie problémy mládeže.  Mottom projektu je: Nech som kýmkoľvek, v prvom rade som človekom. Týmto heslom, ako aj 7 princípmi Červeného kríža sa riadi celá pracovná skupina a koordinátori projektu.