Operačný program FEAD

Slovenský Červený kríž je zapojený do Operačného programu FEAD (Fond Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby). 

Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí SR. Slovenský Červený kríž je jednou z partnerských organizácií, ktorý sa podieľa pri distribúcii potravinovej a  materiálnej pomoci v 29 okresoch Slovenskej republiky:   

 • Banská Bystrica 
 • Banská Štiavnica 
 • Čadca 
 • Galanta 
 • Humenné 
 • Komárno 
 • Košice – okolie 
 • Levice 
 • Michalovce 
 • Nitra 
 • Prešov 
 • Senica 
 • Snina 
 • Svidník 
 • Topoľčany 
 • Trenčín 
 • Žiar nad Hronom 

V uvedených okresoch realizujeme Opatrenia 1 a Opatrenie 4:  

Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie; 

Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie. 

Cieľovou skupinou OP FEAD sú osoby v hmotnej núdzi žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok). Zdrojovou databázou pre výber konečných príjemcov sú pravidelne aktualizované administratívne údaje ÚPSVaR. 

Konečný príjemca potravinových balíčkov je teda určený na základe údajov ÚPSVaR, a je to:  

 • Primárne: príjemca pomoci v hmotnej núdzi 
 • Sekundárne: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod. 

Sprievodné opatrenia  poskytované pri realizácii jednotlivých opatrení sú najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, pomoc pri napísaní životopisu, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a iné. Sprievodné opatrenia  sú poskytované kvalifikovanými pracovníkmi SČK, ktorí zvolia najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb konečného príjemcu.  

Okrem toho SČK realizuje aj Opatrenie 2. – Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Toto opatrenie je poskytované v Liptovskom Mikuláši a Poprade.