Aplikácia Slovenského Červeného kríža na samoregistráciu

Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca poskytuje peňažnú pomoc najzraniteľnejším ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny pred konfliktom.

 • V súčasnosti SČK spustil aplikáciu na samoregistráciu na peňažnú pomoc, ktorá umožňuje odídencom zaregistrovať sa takmer z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, čo znamená, že ľudia nemusia cestovať dlhé vzdialenosti do registračných centier.
 • Prostredníctvom našej telefónnej linky (v ukrajinčine a angličtine) (+421 910 910 116, pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod.) pomôžeme pri probléme s touto aplikáciou, prípadne s informáciami, kto sa prostredníctvom samoregistrácie môže registrovať na peňažnú pomoc od Červeného kríža.

 • Registrované osoby a domácnosti dostanú rozhodnutie o registrácii v priebehu jedného týždňa.

 • Červený kríž sa pri poskytovaní núdzovej finančnej pomoci zameriava na ľudí a rodiny s najnaliehavejšími potrebami, ktorí sú najviac zraniteľní – bez ohľadu na to, či im bol pridelený status dočasného útočiska. Ide napríklad o jednočlenné domácnosti s deťmi alebo staršími osobami, ktoré sú odkázané na pomoc, osoby staršie ako 60 rokov, osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy alebo ženy, ktoré cestujú samy, atď.

 • V prípade tejto peňažnej pomoci sa odídenci môžu zaregistrovať len u JEDNEJ z organizácií – UNHCR alebo Červený kríž.

KRITÉRIÁ
V súčasnosti je peňažná pomoc od Červeného kríža určená na podporu osôb nielen ukrajinskej národnosti, ktorí boli vysídlení v dôsledku krízy na Ukrajine a ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 1. domácnosť bola vysídlená z miesta svojho trvalého bydliska v dôsledku konfliktu na Ukrajine, A ZÁROVEŇ 
 2. domácnosť spĺňa aspoň JEDNO z nasledujúcich kritérií zraniteľnosti:
  • domácnosť s jedným rodičom (neúplná rodina) s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi vo veku od 0-17 rokov alebo s osobami nad 60 rokov veku;
  • domácnosť, v ktorej žijú len osoby nad 60 rokov veku;
  • domácnosť s jednou alebo viacerými osobami so špecifickými potrebami;
  • domácnosť s jednou alebo viacerými tehotnými ženami;
  • ženy, ktoré cestujú samé/bez sprievodu;
  • domácnosť, v ktorej rodič (hlavný člen rodiny) nevie čítať a písať v žiadnom jazyku;
  • domácnosť, v ktorej osoby patria do etnických menšín (napríklad rómska menšina);
  • domácnosť má členku/člena, ktorá/ý uvedie, že uteká pred sexuálnym a/alebo rodovo podmieneným násilím, domácim násilím alebo násilím zo strany intímneho partnera/intímnej partnerky.

Z bezpečnostných dôvodov nedistribuujeme peňažnú pomoc maloletým/deťom.