OPFEAD Opatrenie č. 2 Poskytovanie teplého jedla

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v rámci operačného programu FEAD, opatrenie č. 2 poskytuje najodkázalejším osobám teplé jedlo denne od 11:30 – 12:30 hod. v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Levočská 51, 058 01 Poprad od 02. 10. 2017. 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad v rámci operačného programu FEAD, opatrenie č. 2 poskytuje najodkázalejším osobám teplé jedlo denne od 11:30 – 12:30 hod. v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Levočská 51, 058 01 Poprad od 02. 10. 2017. 

Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2

Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z definície:

  • osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné.

V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch PO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje.