Členstvo

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné. Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.
Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 2,00 €. Členské známky má vedené v členskom preukaze.

 

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti člena upravujú Stanovy SČK.