História územného spolku

Činnosť územného spolku vychádza najmä z jeho bohatej histórie. Tradíciu boja o zdravie v tomto kraji upevnil kežmarský rodák, lekár – botanik Christián Augustiny-de Hortis (záhradný), 1598 – 1660, ktorý vo Viedni založil cisársku botanickú záhradu a v roku 1640 uviedol ako mimoriadne účinný liek kosodrevinový balzam. Pôsobil v Kežmarku a vo Viedni a pochovaný je vo Veľkej Lomnici. 

Predchodkyňou spišsko-sobotskej nemocnice bola Záchranná stanica prvej pomoci, ktorú v roku 1890 zriadila Alica Majunková, funkcionárka Uhorského Červeného kríža, manželka významného architekta Gedeona Majunkeho (1854 – 1921), projektanta budov prvých liečebných a ubytovacích zariadení vo Vysokých Tatrách.

Počiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia boli v regionálnej tlači uverejnené oznamy o dobročinných báloch, ktoré na pomoc biednym organizovali maďarské a nemecké vysoké spoločenské kruhy. Na pomoc trpiacim sa na Spiši zriadil výbor – Nothstands Commision (núdzna komisia), ktorý organizoval peňažné a vecné zbierky na zmiernenie sociálnej biedy. V ňom pracovali aj zástupcovia miestneho spolku Uhorského Červeného kríža. Na prelome storočia jestvovali už červeno-krížske organizácie v rôznych mestách a mestečkách Spiša. Ich činnosť bola napospol charitatívna.

V roku 1902 novozaložená organizácia Červeného kríža v Spišskej Sobote so 114 členmi na čele s Dr. Augustínom Szászom (1859 – 1947) vytýčila si cieľ – vystavať vlastnú nemocnicu. Kvôli tomu bol zriadený osobitný fond. V roku 1910, kedy sa aj počet členov zdvojnásobil, otvorili sa brány tejto červeno-krížskej nemocnice s 24 posteľami a na tú dobu s moderným zariadením pod patronátom grófky Telekyovej. V roku otvorenia tu bolo ošetrených 113 chorých. Pritom sa nehľadelo na ich majetnosť, chudobní sa liečili bezplatne. Nemocnici pomáhala vďaka iniciatíve Červeného kríža verejnosť rôznymi finančnými darmi i naturáliami.

V čase prvej svetovej vojny Červený kríž usporiadal zbierky šatstva pre vojnové siroty, organizoval rôzne kultúrne podujatia s čistým výnosom na charitatívne účely. Po voje bol v roku 1919 v Poprade vytvorený prípravný výbor Spoločnosti ČSČK. Organizácia začala pracovať v roku 1920 ako Spolok ČSČK. Prvou predsedníčkou bola Gertrúda Schenwieznerová. Postupne vznikali na Spiši spolky aj v iných mestách a obciach. Ich činnosť sa orientovala na pomoc ľuďom postihnutým vojnou, neskôr na nezamestnaných a deti chudobných. V Poprade sa najbiednejším deťom podávalo mlieko a kakao. Dvakrát do roka sa konali zbierky šatstva, podobne aj v Kežmarku.

Dbalo sa aj na spoločenské podujatia. V roku 1921 sa uskutočnil prvý ples Červeného kríža v Poprade s čistým ziskom na pomoc chudobným. Do funkcie predsedu bola prvýkrát zvolená Slovenka, Mária Rozsívalová. Spolok nadviazal spoluprácu so Sokolom, telovýchovnou organizáciou. Spolu pripravovali rôzne akcie s čistým ziskom na charitatívnu činnosť a rozvoj telovýchovy.

V tridsiatich rokov, v čase vrcholenia hospodárskej krízy sa robili peňažné zbierky na pomoc nezamestnaným a ošaťovacie akcie aj na vidieckych školách. Zriaďovali sa verejné vývarovne. Nezabúdalo sa ani na zdravotno-kultúrne zveľaďovanie a školenia. Vyškoľovali sa dobrovoľné sestry Červeného kríža a konali sa samaritánske kurzy prvej pomoci. Veľkú aktivitu v tých časoch vyvíjal nový predseda popradskej organizácie MUDr. Michal Mlynár. Po obciach sa vytvárali tzv. spojky ČSČK, v mestách boli zriadené červeno-krížske poradne pre matky a deti.

Z čias druhej svetovej vojny sa zachoval zaujímavý dokument z 9. novembra 1940 o nátlaku okresnej organizácie Deutsche Partei na Červený kríž. Na Spiši vyše štvrtiny obyvateľstva tvorili Nemci. V čase druhej svetovej vojny Deutsche Partei (nemecká strana), bola ich politickou organizáciou s fašistickým programom. Táto organizácia vyzvala Dr. Szásza, vtedajšieho predsedu Slovenského Červeného kríža v Poprad, aby spolok aj so spišsko-sobotskou nemocnicou boli včlenené do záujmovej sféry Nemeckej sekcie Červeného kríža. Samozrejme, táto výzva zostala bez účinku.

Dobrovoľné sestry Červeného kríža sa striedali v službe na železničnej stanici v Poprad, kde bola zriadená pomocná stanica ČK. Tu sa poskytovala pomoc raneným vojakom v sanitných vlakoch prechádzajúcich popod Tatry. Pomáhalo sa však aj politickým väzňom, transportovaných do zajateckých táborov i Židom, odvážaným do vyhladzovacích koncentrákov v Poľsku, zajatcom a utečencom. Posledné menované objekty pomoci Červeného kríža dostali sa však do zorného poľa Gestapa a tak sestry Červeného kríža, ktoré takúto pomoc organizovali, boli vyšetrované na Osrskommande (Miestnom veliteľstve nemeckej brannej moci).

V čase Slovenského národného povstania sa aktívne zúčastnili pomoci raneným a chorým takmer všetky sestry.

Hneď po oslobodení podtatranskej oblasti koncom januára 1945 boli v Poprade, v budove okresného úradu a vo Svite zriadené poľné nemocnice, ktoré potom slúžili aj na liečenie chorých a ranených z dlhotrvajúcich bojov o Liptovský Mikuláš. Vo februári sa konali rýchlo kurzy prvej pomoci a školenia pre dobrovoľné sestry Červeného kríža. Väčšina z nich sa stávala aj dobrovoľnými darkyňami krvi. Zasadacia sála okresného úradu sa zmenila na operačnú, kde sa operovalo niekedy celé dni bez prestania, až lekári a sestry padali od únavy.

Na jar 1945 sa rozdávali zásielky potravín a šatstva, ktoré v rámci povojnovej pomoci aj nášmu štátu poskytovala UNRRA.

Koncom štyridsiatich rokov nastoľovala sa potreba rozvinúť naplno prácu ČSČK. Začali sa zakladať miestne skupiny aj na dedinách a neskôr aj na závodoch. Mimoriadne aktívne v tom pomáhali MUDr. Darula, MUDr. Scchwietzer, MUDr. Máliková, MUDr. Jakubcová, Ing. Kukura, J. Barbier.

V päťdesiatych rokoch nastoľovala sa potreba zdokonaliť pôsobenie zdravotnej výchovy na vidieku, zvlášť medzi rómskym obyvateľstvom. V roku 1956 sa Červený kríž v Poprade a vo Vysokých Tatrách postaral o prichýlenie utečencov z Maďarska.

Bolo žiaduce rozšíriť členskú základňu, čo sa tiež darilo. Po vytvorení veľkého Popradského okresu mala červeno-krížska organizácia v roku 1961 v 203 miestnych a závodných skupinách 13400 členov. V okrese pôsobilo 17 staníc prvej pomoci, 491 dobrovoľných sestier. Nebolo väčšej osady, kde by nepôsobil Červený kríž. Červený kríž poskytoval všestrannú pomoc aj orgánom štátnej zdravotnej správy, najmä na úseku prevencie, hygieny, protiepidemickej služby, zdravotnej výchovy, pri živelných pohromách, v ozdravovaní životného a pracovného prostredia, v získavaní darcov krvi.