Kurz opatrovania

Učebný plán:

Úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia ľudského tela, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie, simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok.

Celková dĺžka kurzu je 6 týždňov a jeho teoretická a praktická časť prebieha denne v popoludňajších hodinách, od cca 13.30 hod do 19.00 hod. V rámci kurzu je 72 hod prax, ktorá sa uskutočňuje v sociálnom zariadení Dom Slovenského Červeného kríža Poprad – Spišská Sobota.
Kurz končí záverečnými skúškami – test, praktická a ústna skúška.
Po ukončení kurzu získa absolvent osvedčenie s neobmedzenou dobou splatnosti v slovensko-nemeckom jazyku a na požiadanie aj v slovensko-anglickom jazyku.

Absolvent kurzu je schopný:
Komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti; aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti; v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára; pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.

Naše výhody:
Vysoká kvalita kurzov, kvalifikovaní lektori, celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia, malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup, študijné materiály v cene kurzu.

Rozsah kurzu:
105 hodín – Teoretická výučba
43 hodín – Praktická výučba
72 hodín – Odborná stáž – prax
6 hodín – Test a praktická skúška

Cena kurz je 550 Eur pre samoplatcov. Informácie o aktuálnych termínoch sa dozviete na tel. čísle 0917 656 755 alebo na e-mailovej adrese lucia.krakova@redcross.sk.