Poďakovanie Mestu Svit

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad ďakuje Mestu Svit za poskytnutú dotáciu vo výške 260,-€ na slávnostné odovzdávanie vyznamenaní SČK bezpríspevkovým darcom krvi.

Ďalšie články