Prepravná služba

 

Prepravná služba – je sociálna služba, ktorú poskytuje Slovenský Červený kríž územný spolok  Poprad: seniorom, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod. 

Prijímanie objednávok na prepravnú službu najneskôr deň vopred na tel. čísle: 0919 468 734.