Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Terénna sociálna služba krízovej intervencie je sociálna služba v zmysle § 24a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komu sa služba poskytuje?

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok, alebo návykových škodlivých činností,
 • pre ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
 • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 • z dôvodu straty bývania, alebo ohrozenia stratou bývania.

Obsahom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie je:

 • činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb,
 • odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Kontakt: +421 918 909 614