Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:
Č.s. 73/2010-I/20,č.z.22929/2010
Č.s. 8688/2013-M_OSS,č.z.13227/2013
Č.s. 4275/2015-M_OSS,č.z.10346/2015
Č.s. 11105/2016-M_OSS,č.z.23060/2016
Č.s. 6035/2017-M_OSS,č.z.2821/2017
Č.s. 6036/2017-M-OSS,č.z.13829/2017
Č.s. 6937/2020-M_OAK,č.z.6165/2020
Č.s. 15620/2022-M_OAK, č.z. 37476/2022

Organizačná forma: kurz realizovaný formou teoretickej výučby, nácviku praktických zručností a odbornej praxe v zariadeniach sociálnych služieb.

Cieľ vzdelávacej aktivity: získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnej služby. Jednou z cieľových skupín sú nezamestnaný, ktorí sa rekvalifikujú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Profil absolventa: absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi.

Absolvent kurzu má byť schopný:

 • Pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí,
 • Iniciatívne, samostatne a racionálne riešiť úlohy
 • Aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
 • V mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára
 • Poznať právnu zodpovednosť a súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby
 • Komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
 • Sústavne si doplňovať nové odborné poznatky k výkonu spôsobilosti získanej v kurze a v každodennej praxi.

Metódy výučby:

 • Teoretická časť – prednáška pre skupinu poslucháčov, diskusia
 • Praktická časť – praktická ukážka, simulácia situácie, nácvik jednotlivého postupu
 • Odborná prax – konkrétna realizácia činností poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti priamo v zariadeniach sociálnych služieb

Rozsah kurzu: celková doba kurzu je 226 hodín, ktorá zahŕňa teoretickú výučbu, praktickú výučbu, odbornú prax 72 hodín a záverečné skúšky z teoretickej a praktickej časti.

Cena kurzu: o cene kurzu sa informujte na tel. č. 0903 558 925, absolvent obdrží dvojjazyčné osvedčenie, buď v slovensko-anglickom jazyku, alebo slovensko-nemeckom jazyku, ktoré je platné v rámci EÚ.

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • ​kvalifikovaní lektori 
 • ​​celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Termíny aktuálne otvorených Kurzov opatrovania nájdete na našej webstránke v ľavom paneli, v sekcii Pripravujeme.