Mládež SČK

Peter Sestrienka,
predseda Územnej rady
mládeže SČK v Prievidzi

 

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Prievidza
Staničná 2
971 01 Prievidza

+421 944 435 567

facebook.com/mladezsckpd
instagram.com/mlsckpd