Pátracia služba

Činnosť Pátracej služby Slovenského Červeného kríža (PS SČK) vyplýva zo Ženevských dohovorov, ich Dodatkových protokolov z roku 1949 a 1954, príslušných medzinárodných pravidiel daných Medzinárodným výborom Červeného kríža a Červeného polmesiaca a zákona č. 84/1994 Z. z.. Pátracia služba Červeného kríža sa snaží rozvíjať pôvodnú myšlienku zmiernenia alebo odstránenia psychického utrpenia ľudí, ktorí v dôsledku vojnových udalostí, medzinárodných a vnútorných konfliktov, prírodných alebo priemyselných katastrof, sociálnych dôvodov, stratili kontakt so svojimi najbližšími. Na  území Slovenskej republiky je Slovenský Červený kríž nástupcom Československého červeného kríža a bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 25. augusta 1993.

Riešenie žiadostí o pátranie, prebieha v spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a zároveň v spolupráci s rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky.

MOŽNOSTI PÁTRANIA

 1. Pátranie po osobách
  2. Sprostredkovanie „Odkazov Červeného kríža“
  3. Pátranie po osude osôb počas I. a II. svetovej vojny
  4. Získanie dokumentácie o väznení v koncentračných, zajateckých táboroch a na nútených prácach
  5. Pátranie po hroboch vojakov  

Ako postupovať:

 1. Pátranie po osobách
  •   pátranie po blízkych príbuzných v zahraničí, s ktorými rodina stratila kontakt v dôsledku vojnových udalostí, politických  konfliktov,  prípadne  prírodných   alebo priemyselných katastrof,
  •  pátranie po blízkych príbuzných v zahraničí, s ktorými bol prerušený kontakt zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov
 2. Sprostredkovanie „Odkazov Červeného kríža“
  •  jedine Červený kríž prostredníctvom špeciálnej služby „Odkazy Červeného kríža“ zabezpečuje písomný kontakt vo forme krátkej rodinnej správy medzi rodinnými príslušníkmi odlúčenými v dôsledku vojnových konfliktov, prírodných alebo priemyselných katastrof
 3. Pátranie po osude osôb počas I. a II. svetovej vojny
  •  pátranie  po  dokumentácii, týkajúcej  sa osudu ľudí, získanie informácií týkajúcich sa transportov do koncentračných/ zajateckých  táborov z územia Slovenska z obdobia II. svetovej vojnyPočas I. svetovej vojny bojujúce štáty zasielali informácie o vojnových zajatcoch Medzinárodnému výboru Červeného kríža. Tento historický archív je priamo k nahliadnutiu v Múzeu Červeného krížav Ženeve. Nedávno bol dokonca zdigitalizovaný a v súčasnosti je k dispozícii aj online.
 4. Získanie dokumentácie o väznení v koncentračných, zajateckých táboroch a na nútených prácach
  •  sprostredkovanie žiadostí pre Medzinárodnú pátraciu službu v nemeckom Arolsene, kde sú v archíve sústredené zachované dokumenty z čias II. svetovej vojny5. Pátranie po hroboch vojakov
  •  ide o osobitnú skupinu pátracích prípadov, kde PS SČK pátra po doteraz bezmenných hroboch  vojakov  z II. svetovej vojny na našom území a snaží sa o dodatočný zápis mien do zoznamov padlých vojakov na území SR

Tlačivá:
1. Žiadosť o začatie pátrania v zahraničí (viď nižšie na stiahnutie)
2. Správa (odkaz) Červeného kríža (RCM) – k dispozícii po kontaktovaní pracovníka PS SČK
3. Žiadosť o získanie potvrdenia o väznení/zajatí počas II. sv. vojny v zahraničí – k dispozícii po kontaktovaní pracovníka PS SČK

Vyplnenú žiadosť s uvedenými základnými údajmi zašlite na adresu:

Slovenský Červený kríž
Pátracia služba
Grösslingová 24
814 46 Bratislava

Bližšie informácie poskytneme na:
e-mail: katarina.majerska(at)redcross.sk
tel: 02 / 57 10 23 23

Pátracia služba je poskytovaná zdarma.

Pátracia službaSČK nemôže:

 • oznámiť adresu hľadanej osoby v prípade, ak s tým sama nesúhlasí,
 • prijať žiadosť bez udania dostatočných informácií potrebných pre iniciovanie pátrania. Dôležité je uviesť základné osobné údaje a poslednú známu adresu, na ktorej sa hľadaná osoba v zahraničí zdržiavala,
 • pomáhať pri uplatňovaní nárokov na výživné, dedičstvo, reštitúcie a pod.,
 • zaručiť kladný výsledok pátrania.

Pátracia služba SČK spolupracuje:

 • s národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
  • s Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve,
  • s Medzinárodnou pátracou službou  v nemeckom Bad Arolsene,
  • s rôznymi inštitúciami SR (Register obyvateľstva, Slovenský národný archív a pod.),
  • s územnými spolkami Slovenského Červeného kríža.

V prípade, že potrebujete inú pomoc, odporúčame obrátiť na nasledujúce inštitúcie:

Žiadosť o výpis z kmeňových listov (účastníci odboja):

Vojenský historický archív
Univerzitné nám. 2
917 01 Trnava

Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04  Bratislava

Ministerstvo vnútra
Slovenský národný archív
Drotárska cesta 42
P.O.BOX 115
840 05 Bratislava

Ústredná rada SZPB
Štúrova 8
815 72 Bratislava

Pátranie po osobe na území SR:

Register obyvateľstva SR
Nám. Ľ. Štúra 1
974 04 Banská Bystrica

Pátranie po osobe (rozvod, poručníctvo, výživné):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
814 99 Bratislava
www.cipc.sk