Program núdzovej peňažnej pomoci IFRC a Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž robí všetko, čo je v jeho silách, aby poskytoval pomoc ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine. Pokračujeme v poskytovaní informácií, materiálnej pomoci, vrátane potravín a hygienických produktov, a zároveň začíname tiež program núdzovej peňažnej pomoci pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.

Slovenský Červený kríž v súčasnosti registruje odídencov do programu peňažnej pomoci vo veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci pre utečencov z Ukrajiny na Bottovej ulici v Bratislave, od pondelka do piatka v čase od 15.00 do 18.00 hod. Registrovanie sa postupne bude rozširovať aj do jednotlivých regiónov, a to najmä prostredníctvom mobilných registračných tímov.  (údaje budeme priebežne aktualizovať)

 • Červený kríž sa pri poskytovaní núdzovej finančnej pomoci zameriava na ľudí a rodiny s najnaliehavejšími potrebami, ktorí sú najviac zraniteľní – bez ohľadu na to, či im bol pridelený status dočasného útočiska. Ide napríklad o jednočlenné domácnosti s deťmi alebo staršími osobami, ktoré sú odkázané na pomoc, osoby staršie ako 60 rokov, osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy alebo ženy, ktoré cestujú samy, atď.
 • Červený kríž ponúka peňažnú pomoc v rovnakej výške a na rovnaké obdobie ako MPSVaR SR a UNHCR.
 • V prípade núdzovej peňažnej pomoci sa odídenci môžu zaregistrovať len u JEDNEJ z organizácií:
 • MPSVaR SR / UNHCR, alebo
 • Červený kríž
 • Červený kríž sa riadi základnými humanitárnymi princípmi a poskytuje neutrálnu a nestrannú humanitárnu pomoc v čase krízy na celom svete.

V súčasnosti je peňažná pomoc od Červeného kríža určená na podporu osôb nielen ukrajinskej národnosti, ktorí boli vysídlení v dôsledku krízy na Ukrajine a ktorí spĺňajú tieto kritériá:

 1. domácnosť bola vysídlená z miesta svojho trvalého bydliska v dôsledku konfliktu na Ukrajine, A ZÁROVEŇ 
 2. domácnosť spĺňa aspoň JEDNO z nasledujúcich kritérií zraniteľnosti:
  • domácnosť s jedným rodičom (neúplná rodina) s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi vo veku od 0-17 rokov alebo s osobami nad 60 rokov veku;
  • domácnosť, v ktorej žijú len osoby nad 60 rokov veku;
  • domácnosť s jednou alebo viacerými osobami so špecifickými potrebami;
  • domácnosť s jednou alebo viacerými tehotnými ženami;
  • ženy, ktoré cestujú samé/bez sprievodu;
  • domácnosť, v ktorej rodič (hlavný člen rodiny) nevie čítať a písať v žiadnom jazyku;
  • domácnosť, v ktorej osoby patria do etnických menšín (napríklad rómska menšina);
  •  domácnosť má členku/člena, ktorá/ý uvedie, že uteká pred sexuálnym a/alebo rodovo podmieneným násilím, domácim násilím alebo násilím zo strany intímneho partnera/intímnej partnerky.

Prioritne sa zameriavame na najzraniteľnejšie skupiny osôb vysídlených v dôsledku ukrajinskej krízy. Z bezpečnostných dôvodov nedistribuujeme peňažnú pomoc maloletým/deťom.

Viac podrobností – tlačová správa MPSVaR
Ako chránime Vaše osobné údaje pri tomto programe sa dozviete TU.

Okrem toho Slovenský Červený kríž naďalej poskytuje svoje štandardné služby a podporuje občanov Slovenska.

Ďalšie články