Svetový deň prvej pomoci 2016

Vedeli ste, že deti už v útlom veku zvládnu zásady prvej pomoci tak, že dokážu zachrániť život?

Viete, že najrizikovejším prostredím pre deti vo veku od troch do šiestich rokov je jeho vlastný domov, detské ihrisko či bicyklovanie na ulici? Príčinou nie je len detská zvedavosť, ale mnohokrát aj nepozornosť a nedbanlivosť dospelých. O tom hovoria výsledky projektu Úradu verejného zdravotníctva „Monitoring úrazovosti u detí predškolského a  školského veku".

Uvedený monitoring tiež uvádza, že mechanizmy úrazov u detí sú iné ako u dospelých, dochádza k nim za takých okolností, ktoré sú charakteristické iba pre detský vek. Príčiny detských úrazov sú omnoho rôznorodejšie ako u dospelých osôb a viažu sa na úroveň poznania a schopností u dieťaťa, na zákonitú zodpovednosť inej osoby, na stupeň a kvalitu výchovy, úroveň rodinného prostredia, organizáciu voľného času atď.

Najčastejšie sa u nich vyskytujú úrazy hlavy a končatín, pomliaždenia, drobné poranenia, otrasy mozgu a otravy. Najexponovanejším obdobím je čas okolo obeda, z dní sobota a ročných období leto. Z dopravných prostriedkov je pre deti najrizikovejším bicykel.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že problematike detských úrazov vo všeobecnosti nie je venovaná dostatočná pozornosť napriek tomu, že viac ako polovica úmrtí detí nastáva v dôsledku úrazov.

Jediným účinným spôsobom, ako pozitívne ovplyvňovať výskyt úrazov u detí a mladistvých je cielená prevencia, ktorou možno podľa odbornej literatúry predísť až 30 – 60 %  všetkých druhov úrazov.

SCHOPNOSŤ NAUČIŤ SA TIE NAJNUTNEJŠIE ZÁSADY PRVEJ POMOCI MÁ KAŽDÝ Z NÁS, BEZ OHĽADU NA VEK, POHLAVIE ČI VZDELANIE

Vedeli ste, že práve deti už v útlom veku zvládnu zásady prvej pomoci tak, že dokážu zachrániť život?

Aj na tento fakt chce Slovenský Červený kríž upriamiť pozornosť verejnosti pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si druhú septembrovú sobotu pripomíname už po sedemnásty krát. Územné spolky SČK už tradične v týchto dňoch pripravujú aktivity spojené s ukážkami prvej pomoci.   

Okrem výučby dospelých v akreditovaných kurzoch prvej pomoci sa Slovenský Červený kríž už celé desaťročia venuje vzdelávaniu detí v prvej pomoci.

V priebehu rokov 2010 až 2015 preškolil SČK v prvej pomoci 3791 pedagógov, 39 701 detí v materských školách a 258 976 žiakov a študentov základných a stredných škôl.

V roku 2015 sa deťmi predškolského a školského veku pracovalo 159 inštruktorov prvej pomoci, 85 školiteľov a trénerov Mládeže SČK. Tematike prevencie úrazov a základných zásad prvej pomoci pre deti sa venujú tiež projekty Evička nám ochorela a Dorotka a jej priatelia.

Spolupráca SČK s materskými školami v roku 2015
Počet materských škôl:      758
Počet detí preškolených v prvej pomoci:     11 896
Počet bezplatných prednášok:     665

Spolupráca SČK so základnými školami v roku 2015
Počet základných škôl:      784
Počet detí preškolených v prvej pomoci:     31 817

Počet preškolených zamestnancov:     68 (8-hodinový kurz prvej pomoci)
Počet preškolených učiteľov:     628 (8-hodinový kurz prvej pomoci)
Počet bezplatných prednášok:      511

Spolupráca SČK so strednými školami v roku 2015
Počet stredných škôl:      275
Počet študentov preškolených v prvej pomoci:    15 425 
Počet preškolených zamestnancov SŠ:    46 (8-hodinový kurz prvej pomoci)
Počet preškolených učiteľov:     141 (8-hodinový kurz prvej pomoci)

Spolupráca SČK s vysokými školami v roku 2015
Počet vysokých škôl:     10  
Počet študentov preškolených v prvej pomoci     456  (rozsah 4 – 6 hodín)