Projekty SČK v oblasti prvej pomoci

Súťaže prvej pomoci – Hliadky mladých zdravotníkov I, II stupeň ZŠ (územné a regionálne kolá) a Družstvá prvej pomoci (územné, regionálne a celoslovenské kolá).
Do súťaži prvej pomoci sa zapájajú deti v okresoch na celom Slovensku prostredníctvom Územných spolkov SČK. Časový horizont na organizáciu súťaží je každoročne v období mesiacov máj – jún.

Kampaň pre deti – Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc. 

V rámci tejto celoeurópskej kampane podporenej Európskou komisiou sa organizujú rôzne aktivity venované výučbe detí I. a II. stupňa základných a stredných škôl ako aj dospelých. Do tejto kampane sú zapojení aktivisti, zamestnanci a dobrovoľníci Červeného kríža v celej Európe. V rámci Slovenska sa kampaň realizuje prostredníctvom 38 Územných spolkov SČK pričom zapojiť sa môže každý, kto má záujem pridať sa: školy, rodičia, lokálne komunity, organizácie zamerané na bezpečnosť na cestách, detské organizácie, súkromné organizácie /vrátane priemyselných korporácií/.
Vybrané aktivity, ktoré sa v rámci kampane realizujú: dni bezpečnej premávky na školách, bicyklové skúšky, distribúcia odrazových sklíčok, iniciácia prvej pomoci vo forme prednášok, aktivity v spolupráci s políciou na detských dopravných ihriskách.

Projekt – Evička nám ochorela  
Projekt je zameraný na deti materských škôl (predškolského veku) a na deti v prvých ročníkoch ZŠ. Je to každoročná aktivita Slovenského Červeného kríža ktorej cieľom je realizácia zdravotno – výchovnej hry pre 5-6 ročné deti v materských školách. 

Akcie Červeného kríža – Svetový deň prvej pomoci, Svetový deň zdravia. 
Počas septembrových dní sa na 38 územných spolkoch SČK na celom Slovensku organizujú aktivity (väčšinou v meste, v obchodných centrách – nácvik prvej pomoci a pod.) zamerané na osvetu v oblasti prvej pomoci.
Vybrané aktivity SČK:
– simulácie nehôd z reálneho života a ukážky PP na verejnom priestranstve, v obchodných domoch, športoviskách, kúpaliskách a pri iných spoločenských podujatiach (jarmoky, hody, mestské dni a pod.)
– televízne a rozhlasové prezentácie, propagácia Svetového dňa prvej pomoci v novinách
– ponuka rôznych súťaží a kvízov pre deti
– propagácia a ponuka kurzov prvej pomoci
– reťaz pomoci a humanity vždy druhá septembrová sobota v danom roku (celosvetová aktivita)
– prednášky o prvej pomoci na školách, miestnych obecných kluboch

Akcie v spolupráci s mestom, políciou, rýchlou zdravotnou pomocou – Dni zdravia, akcie na školách, na dopravných ihriskách, mestské športové, kultúrne akcie, veľtrhy a výstavy.
Uvedené aktivity organizujú Územné spolky SČK, alebo sú prizývané k aktivitám organizovaním mestskými samosprávami. Slovenský Červený kríž sa každoročne zúčastňuje veľtrhu Agrokomplex a Autosalón v Nitre kde prezentuje širokej verejnosti svoje aktivity. Tieto dva veľtrhy sú jednými z najnavštevovanejších na Slovensku.

Dorotka a jej priatelia – Mládež SČK
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej Dorotky, ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov učia ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi „dospelákov“, ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva. Deti z MŠ sa naučia veľa praktických postupov prvej pomoci a častokrát rozprávajú mládežníkom, ako vďaka poskytnutým informáciám už niekomu vedeli poskytnúť prvú pomoc pri jednoduchých zraneniach či stavoch.

Projekt Prvej Pomoci – Mládež SČK
Cieľom Projektu Prvej Pomoci Mládeže SČK je vzdelávať mladých ľudí a širokú verejnosť v oblasti laickej prvej pomoci. Projekt je realizovaný prostredníctvom krúžkov a besied na základných a stredných školách, ako aj formou ukážok prvej pomoci pre širokú verejnosť.
Pre členov Mládeže SČK projekt 3P predstavuje aj možnosť ďalšieho vzdelávania sa a zdokonaľovania sa v oblasti laickej prvej pomoci, zvládania stresových/krízových situácií, seba-prezentovania a prednášania formou absolvovania Kurzu Trénera prvej pomoci alebo účasťou na pravidelných tréningoch prvej pomoci organizovaných takýmito trénermi prvej pomoci.