Spájanie rodín / Restoring family links

Každý deň je množstvo rodín rozdelených z dôvodu prebiehajúcich ozbrojených konfliktov, násilností, prírodných katastrof, migrácie alebo iných naliehavých humanitárnych situácií.

Pre rodiny je tragédiou, keď nepoznajú osud svojich blízkych. Pokiaľ nie sú nájdení, považujú sa za nezvestných. Kým sa nepotvrdí, že nezvestné osoby sú živé alebo mŕtve, rodiny sa musia naučiť zvládať túto neistotu a často čelia aj iným potrebám.

Ak sa nachádzate v podobnej situácii, neváhajte sa obrátiť na náš program Spájania rodín, ktorý vás bude sprevádzať a podporovať pri opätovnom nadviazaní kontaktu s vašou rodinou alebo pri objasnení osudu vašich blízkych. 

Naše služby sú bezplatné a dôverné a ich cieľom je nájsť vašich blízkych na Slovensku alebo v zahraničí.

Program Spájania rodín zahŕňa najmä

 • sprostredkovanie kontaktu medzi rodinnými príslušníkmi,
 • pátranie po osobách,
 • asistenciu pri zlúčení rodiny a cezhraničnom transfere,
 • sprostredkovanie Odkazov Červeného kríža,
 • pátranie po osude osôb počas I. a II. svetovej vojny,
 • získanie dokumentácie o väznení v koncentračných táboroch, zajateckých táboroch, na nútených prácach a
 • pátranie po hroboch vojakov.

Slovenský Červený kríž vám môže pomôcť pri pátraní po rodinných príslušníkoch nezvestných v súvislosti s

 • migráciou,
 • prírodnou alebo humanitárnou katastrofou a
 • ozbrojeným konfliktom, vrátane
  • rodinných príslušníkov slúžiacich v armáde, ktorí sa stali nezvestnými počas výkonu služby a mohli byť zadržaní alebo zajatí ako vojnoví zajatci,
  •  civilných rodinných príslušníkoch, ktorí mohli byť zadržaní alebo s ktorými ste stratili kontakt v súvislosti s prechodom hraníc,
  • rodinných príslušníkov (slúžiacich v armáde alebo civilistov), ktorí zahynuli alebo o ktorých sa predpokladá, že zahynuli.

Slovenský Červený kríž v rámci programu Spájania rodín nemôže

 • otvoriť prípad bez poskytnutia dostatočných údajov o nezvestnej osobe a súvisiacich udalostiach,
 • otvoriť prípad, ktorý nespĺňa určené kritériá,
 • začať pátranie, ktoré sa týka vyjasnenia právnych vzťahov v rodine, napr. dedičstva, výživného, určenia otcovstva,
 • pomáhať pri uplatnení nároku na výživné alebo iných požiadaviek právneho charakteru,
 • poskytnúť údaje o žiadateľovi alebo nezvestnej osobe bez ich súhlasu,
 • zaručiť kladný výsledok pátrania.

V rámci programu Spájania rodín Slovenský Červený kríž spolupracuje najmä s

 • Medzinárodným výborom Červeného kríža,
 • národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
 • územnými spolkami Slovenského Červeného kríža,
 • Medzinárodnou pátracou službou v Bad Arolsene a
 • orgánmi štátnej a verejnej správy.

Všetky prípady sú posudzované individuálne.

AKO ZAČAŤ PÁTRANIE

RFL – Ako začať pátranie (redcross.sk)

Slovenský Červený kríž vám môže pomôcť obnoviť kontakt s členmi rodiny a vypátrať nezvestných príbuzných.

AKTUÁLNE NÚDZOVÉ SITUÁCIE

RFL – Aktuálne núdzové situácie (redcross.sk) Zistite, ako postupovať počas aktuálnych núdzových situácií.

RADY PRE RODINY

RFL – Rady pre rodiny (redcross.sk) Zistite, ako ochrániť rodinné väzby počas rôznych životných situácií.

Pre viac informácií o programe Spájania rodín navštívte: https://familylinks.icrc.org/https://www.icrc.org/en/what-we-do/restoring-family-links

Every day, many families are separated due to ongoing armed conflicts, violent situations, natural disasters, migration or other urgent humanitarian situations.

For families it is a tragedy not to know anything about the fate of their loved ones. Until they are found, they are considered missing. Until it is confirmed that missing persons are alive or dead, families must learn to manage this uncertainty and often face other needs as well.

If you found yourself in a similar situation, do not hesitate to contact our Restoring Family Links program, which will guide and support you in re-establishing contact with your family or clarifying the fate of your loved ones.

Our services are free and confidential and their goal is to find your relatives in Slovakia or abroad.

The Restoring Family Links program includes

 • reestablishing contact between family members,
 • tracing of missing persons,
 • assistance with family reunification and cross-border transfer,
 • delivering of the Red Cross Messages,
 • search for the fate of persons during I. and II. World War
 • obtaining documentation about imprisonment in concentration camps, prison camps and forced labour camps and
 • tracing of soldiers´ graves.

The Slovak Red Cross can help you search for relatives who are missing due to

 • migration,
 • natural or humanitarian disaster and
 • armed conflict, including
  • family members who went missing carrying out their military duty and they may have been captured or detained as Prisoners of War,
  • civilian family members who may have been detained or with whom you lost contact due to movement across borders,
  • family members (military or civilian) deceased or presumed deceased.

The Slovak Red Cross within The Restoring Family Links service cannot

 • open a case without providing sufficient data about the missing person and related events,
 • open a case that does not meet the specified criteria,
 • start a search that concerns the clarification of legal relationships in the family, e. g. inheritance, alimony, determination of paternity,
 • assist in claiming alimony or other requirements of a legal nature,
 • provide data about the applicant or the missing person without their consent,
 • guarantee a positive search result.

As part of the Family Reunification program, the Slovak Red Cross cooperates in particular with

 • International Committee of the Red Cross,
 • national societies of the Red Cross and the Red Crescent,
 • the Slovak Red Cross branches,
 • International Tracing Service in Bad Arolsen and
 • state and public administration actors.

Each case is assessed individually.

HOW TO FIND YOUR MISSING RELATIVE

RFL – How to find your missing relative (redcross.sk)

We can help you to get back in touch with and localize a missing relative.

CURRENT EMERGENCIES

RFL – Current emergencies (redcross.sk) Find out more about the procedures related to current emergency situations.

SAFETY TIPS FOR FAMILIES

RFL – Safety tips for families (redcross.sk) Find out more about the protection of family ties in various life situations. 

For more information about the Restoring Family links service, please visit: https://familylinks.icrc.org/https://www.icrc.org/en/what-we-do/restoring-family-links