RFL – Ako začať pátranie / How to find your missing relative

Slovenský Červený kríž vám môže pomôcť pri pátraní po rodinných príslušníkoch. Ak si želáte začať pátranie, postupujte podľa krokov nižšie.

1. Nájdite najbližšiu kanceláriu Červeného kríža

Ak sa nachádzate na Slovensku, kontaktujte Slovenský Červený kríž
Email: tracing@redcross.sk
Tel.: +421 911 745 956

Ak sa nachádzate v inej krajine, kontaktujete najbližšiu národnú spoločnosť Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca v krajine, v ktorej sa nachádzate: https://familylinks.icrc.org/directory

2. Kontaktujte kanceláriu Červeného kríža

Kontaktujte najbližšiu kanceláriu Červeného kríža a dohodnite si stretnutie.

3. Podajte žiadosť o pátranie

Povedzte nám čo najviac detailov o nezvestnom príbuznom a udalostiach, pri ktorých došlo k prerušeniu kontaktu, napríklad meno a priezvisko príbuzného, dátum a miesto narodenia, posledná známa adresa, dátum, kedy došlo k prerušeniu kontaktu.  

4. Pátranie

Slovenský Červený kríž začne pátranie po Vašom príbuznom a bude vás kontaktovať ihneď, ako budú známe výsledky pátrania.

! Aj napriek tomu, že Slovenský Červený kríž urobí všetko pre vypátranie vášho príbuzného, niektoré prípady ostávajú otvorené aj niekoľko rokov.

Naše služby sú dôverné a vždy bezplatné.

FAQ – najčastejšie otázky

Kto môže podať žiadosť o pátranie?

Môžem podať žiadosť o pátranie zo zahraničia?

Je program Spájania rodín bezplatný?

Ako dlho trvá pátranie?

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku týkajú sa obnovenia kontaktu a pátrania po príbuznom? Kontaktujte Slovenský Červený kríž na tracing@redcross.sk

The Slovak Red Cross can help you to find your missing relative. If you wish to submit a tracing request, please follow the steps below.

1. Find your nearest Red Cross or Red Crescent office

If you are in Slovakia, please contact Slovak Red Cross
Email: tracing@redcross.sk
Tel.: +421 911 745 956

If you are outside of Slovakia, please contact the nearest Red Cross or Red Crescent office in the country you´re currently living in: https://familylinks.icrc.org/directory

2. Get in touch

Contact your nearest office and make an appointment.

3. Submit the tracing request

Provide us with as much information as you can about your missing family member and events related to his/her disappearance, e. g. name and surname of a missing person, date and place of birth, last known address, date when contact has been lost.

4. Tracing

The Slovak Red Cross will open a case and will contact you as soon as we receive news of your missing relative.

! The Slovak Red Cross will do everything to put you back in touch with your relative however, some cases remain open for years.

Our service is confidential and always free.  

FAQ – frequently asked questions

Who can submit the tracing request?

Is it possible to submit the tracing request from abroad?

Is the service free?

How long does it take to find a missing relative?

In case you didn´t find the answer to your question regarding reestablishing contact and tracing of a relative, please contact the Slovak Red Cross tracing@redcross.sk