Kurzy opatrovania – znova

aj v roku 2024 „Kurzy opatrovania“ pre Vás

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota organizuje akreditovaný Kurz opatrovania s rozsahom 226 hodín.

Rozhodnutie MPSVaR o udelení akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania“, č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 21.4.2011; č.s.8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 5.4.2013, č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z.10346/2015 zo dňa  2. 3. 2015, č.s.11105/2016-M_OSS, č.z.23060/2016 zo dňa 26. mája 2016, č.s.6035/2017-M_OSS, č.z.2821/2017 zo dňa 20.januára 2017, č.s.6036/2017-M_OSS, č.z.13829/2017 zo dňa 24.marca 2017, č.s.6937/2020-M_OAK, č.ž. 6165/2020 zo dňa 03.02.2020.

Forma kurzu: prezenčná denná v pracovné dni

Chcete pracovať ako opatrovateľka v SR alebo v zahraničí? Potrebujete kurz opatrovania.

Máte možnosť ho absolvovať pod hlavičkou celosvetovej a v zahraničí vysoko uznávanej humanitárnej organizácie Červeného kríža! Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Rimavskej Sobote – ktorého hlavnou náplňou činnosti je práca v zdravotníckej a sociálnej oblasti a má s ňou dlhoročné praktické skúsenosti, uskutoční kurz opatrovania v rozsahu 226 hodín.

Kurz opatrovania je akreditovaný MPSVaR a je platný v SR aj v zahraničí. Ako náš kurz prebieha? Prednášajú dlhoroční, skúsení lektori – odborní lekári, zdravotnícki a sociálni pracovníci v príjemnom prostredí domu, v moderne zariadenej učebni vybavenej technikou. Kvalitný praktický nácvik nacvičujeme v špeciálne zariadenej demonštračnej miestnosti s vybavením pre prácu s ležiacim starým a chorým človekom. Následne absolvujete prax v domove dôchodcov. Po absolvovaní kurzu dostanete Osvedčenie v slovensko-nemeckom alebo slovensko-anglickom jazyku a tiež výučbové knižky.

Členenie kurzu:

 • teoretická výučba
  • úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia,  životospráva, základy fyzioterapie
 • praktická výučba
  • simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
 • odborná prax
  • priamo v zariadeniach sociálnych služieb a pod.
 • skúšky
  • test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:

•    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
•    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
•    v mimoriadnych situáciách pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
•    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • kvalifikovaní lektori 
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci )
 • výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Nezamestnaní záujemcovia, ale aj zamestnaní registrovaní na ÚP ako záujemcovia o zamestnanie majú možnosť preplatenia kurzu prostredníctvom príslušného UPSVR (REPAS+).

O bližších podmienkach sa informujte na príslušnom UPSVR, kde ste evidovaní. Žiadosť na UPSVR je potrebné podať ešte pred začiatkom kurzu (min. 30 dní pred začiatkom) !!!

Kurz opatrovania je vhodný je aj pre študentov po absolvovaní strednej školy.

cena kurzu je minimálne 3,- € za osobohodinu

PRIHLÁŠKY adresa: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Ďalšie články