Prepravná služba

Prepravná služba – je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej   na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom   s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Služba je určená:

  1. seniorom nad 62 rokov
  2. osoby ŤZP a ich sprievodcovia
  3. rodičom s maloletými deťmi
  4. občanom s nepriaznivým zdravotným stavom

Kde a načo je možné službu využiť:

  1. na prepravu do zdravotníckych zariadení
  2. na prepravu do sociálnych zariadení
  3. na prepravu do úradov a iných inštitúcií
  4. službu poskytujeme i v rámci mesta Rimavská Sobota a podľa dohody i v rámci celého Slovenska

Prednosť má preprava do zdravotníckych zariadení !

Cenník:

Výška úhrady v rámci mesta Rimavská Sobota                            0,50 € / km

Výška úhrady mimo mesta Rimavská Sobota                               0,30 € / km

Sprevádzanie pacienta                                            6,-  € / každá začatá hodina

Stojné                                                                           3,- € / každá začatá hodina

Drobné nákupy potravín, liekov v rámci mesta Rimavská Sobota   2,50 €

Prepravná služby je poskytovaná v pracovných dňoch

od 8.00 hod.   do 15.00 hod.

Podmienky platby:

     V prípade ciest začínajúcich mimo mesta Rimavská Sobota sa preprava začína rátať zo sídla územného spolku SČK Rimavská Sobota.   Ceny sú stanovené na základe priemernej spotreby motorového vozidla, času a prevádzkových nákladov.

Spôsob platby

Prijímateľ sociálnej služby zaplatí vodičovi v hotovosti sumu za najazdené km. Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od vodiča vozidla prepravnej služby príjmový pokladničný doklad o výške úhrady za túto službu.

letak-PP-novy-2022

viac: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Ďalšie články