Výdaj teplých polievok

Národný projekt – Poskytovanie potravinovej/základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám „Podaktivita 2 – poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie“

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota v spolupráci a na základe Zmluvy ( Zmluva o spolupráci č. 14489/2024-M_OSPSSP 588/2024) s MPSVR poskytuje od 4. marca 2024 na základe požiadania – bezodplatne teplé zahustené polievky s krajcom chleba a teplý čaj.

Dodávateľsky na základe Zmluvy so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v RS.

Účelom je vytvoriť podmienky pre naplnenie osobitného cieľa národného projektu, a to poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme teplého jedla cieľovej skupine.

Cieľovou skupinou sú – osoba bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, je v zjavnej bezprostrednej núdzi, žije na ulici. S cieľom predchádzať spoločenskej stigmatizácii. za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi.

teplé polievky sa vydávajú 3x/týždeň v pracovné dni (pondelok, streda, piatok)

v čase od 11:00 do 11:45 hodiny

miesto výdaja: SČK, územný spolok Rimavská Sobota – Hurbanova 15 RS

Ďalšie články