Základné sociálne poradenstvo

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov

§ 19 sociálne poradenstvo

(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Cenník:

V zmysle § 72 ods. 6 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

     Poskytovanie základného sociálneho poradenstva je poskytované pre všetkých prijímateľov sociálnej služby bezplatne.

Základné sociálne poradenstvo bude zabezpečené prostredníctvom sociálneho pracovníka, ktorý ho bude vykonávať telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií, ako aj terénnou formou a asistentom sociálneho pracovníka, ktorý ho bude vykonávať terénnou formou.

Vykonávaním sociálneho poradenstva máme v pláne prispieť k lepšej sociálnej situácii, lepšej kvalite života cieľovej skupiny. Rovnako prispieť k zvýšeniu pracovných zručností a osobného a pracovného rastu občanov žijúcich v ťažkých alebo sťažených sociálnych pomeroch.

viac: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Ďalšie články