Hodina o Červenom kríži 2020

Hodina o Červenom kríži

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava tradične začiatkom roka realizuje celoslovenskú kampaň „Hodina o Červenom kríži“.
Tento ročník je v poradí dvanásty. Hodina o Červenom kríži v tomto roku prebieha v termíne 14.01.2020 – 30.04.2020.
Hodina o Červenom kríži má upriamiť pozornosť na históriu Červeného kríža – najväčšej dobrovoľníckej organizácií na svete, na 7 základných princípov, na myšlienku humanity a činnosť Červeného kríža doma a vo svete. Za týmito slovami sa skrýva omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zná. Aktuálna situácia doma i vo svete vyžaduje, aby sme všetci poznali význam 7 základných princípov  a aby sme ich nosili v našom srdci.
Cieľom kampane je informovať mladých ľudí o aktivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku, podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí, motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili do aktivít SČK.
 
 

7 princípov na svojom zasadnutí prijala a vyhlásila XX. Medzinárodná konferencia ČK a ČP vo Viedni v roku 1965.

Humanita
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa usiluje za všetkých okolností zmierniť a predchádzať ľudskému utrpeniu. Jeho cieľom je chrániť život a zdravie a zaručiť úctu k človeku. Presadzuje vzájomné porozumenie, priateľstvo, spoluprácu a trvalý mier medzi všetkými ľuďmi .
 
Nestrannosť
 Nerobí rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským vyznaním, spoločenským postavením a politickou príslušnosťou. Usiluje sa pomáhať ľuďom podľa rozsahu ich utrpenia a prednostne riešiť najsúrnejšie núdzové situácie.
 
Neutralita
S cieľom zachovať si dôveru všetkých strán si Hnutie udržiava odstup od konfliktov a sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru.
 
Nezávislosť
Hnutie je nezávislé. Ako pomocná organizácia verejných orgánov v oblasti humanitárnej činnosti podlieha zákonom platným v príslušnej krajine. Národné spoločnosti si však musia zachovať určitú autonómiu, ktorá im dovoľuje konať vždy podľa zásad Hnutia.
 
Dobrovoľnosť
Hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci.
 
Jednota
V jednej krajine môže pôsobiť len jedno Hnutie, a to buď Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca. Musí byť pre všetkých otvorené a jeho humanitárna pomoc sa musí vzťahovať na celé územie krajiny.
 
Celosvetovosť
Hnutie, v rámci ktorého majú všetky spoločnosti právo a povinnosť vzájomne si pomáhať, je celosvetové.