Bezpríspevkové darcovstvo krvi

http://darujkrv.redcross.sk/ocenovanie_darcov_krvi

Darovanie krvi môže v mnohých prípadoch zchraniť ľudský život. Rýchla tranfúzia krvi je veľmi dôležitá pre pacientov po nehode, úraze alebo ťažkej operácii. Dostupnosť vhodnej životodarnej tekutiny je  dlhodobým problémom, ktorý je potreba riešiť. Vaše Rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život, a raz môže zachrániť život aj Vám. Odber krvi od dobrovoľných darcov je uskutočňovaný v transfúznych staniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi realizované aj prostredníctvom kampaní Slovenského Červeného kríža. Hlavnou úlohou SČK je pomáhať Vám, aby ste mohli tento šlachetný čin uskutočniť. SČK oslovuje a zároveň vychováva budúcich darcov krvi, organizuje odbery krvi a oceňuje ľudí za mnohonásobné darovanie krvi.Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko – transfúznymi oddelaniami a Národnou transfúznou službou SR.

 

VÝHODY DAROVANIA KRVI

  • pri darovaní krvi sa darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný krvný obraz, ktorý je rozsiahlejší a podrobnejší ako pri bežnej preventívnej prehliadke, čím dopomáha k odhaleniu ochorení, o ktorých potencionálny darca nemusí vedieť. 
  • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi a zároveň prispieva aj k regenerácii organizmu. Pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako nedarcovia. 
  • darovanie krvi u mužov môže zredukovať riziko srdcových chorôb

 

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI 

 Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr.Jana Janského a medailou profesora MUDr.Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanej krvi.

Bronzová Janského plaketa: 10 bezplatných odberov krvi
Strieborná Janského plaketa: 20 bezplatných odberov krvi

 

Zlatá Janského plaketa: ženy: 30 bezplatných odberov krvi
Zlatá Janského plaketa: muži: 40 bezplatných odberov krvi

 

Diamantová Janského plaketa: ženy: 60 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa: muži: 80 bezplatných odberov krvi

 

Kňazovického plaketa: ženy: 80 bezplatných odberov krvi
Kňazovického plaketa: muži: 100 bezplatných odberov krvi

 

KAMPANE SČK

  • Valentíska kvapka krvi
  • Prázdninová kvapka krvi
  • Študentská kvapka krvi

 

BENEFITY

Košický samosprávny kraj pripravil pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety v Košickom samosprávnom kraji s účinnosťou od 1.1.2020 tieto zľavy a benefity:

Oblasť kultúry:

Pre držiteľov Kňazovického medaily, držiteľov diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety:

Múzea a galérie
 Platí rovnaký cenový režim vstupného ako pre držiteľov preukazu ŤZP
 
Divadlá
 Zľavnené vstupné vo výške 50% na predstavenia divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK okrem hosťujúcich predstavení, podľa dostupnosti.
 
Knižnice – bezplatné využitie týchto knižničných služieb:
 bezplatné ročné zápisné v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
 bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku jednotlivých regionálnych knižníc
 poskytovanie bibliografických informácií a rešeršných služieb pre preukázateľnú osobnú potrebu

Festivaly a podujatia organizované zariadeniami pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

Bezplatný vstup na festivaly:
 Abovské folklórne slávnosti (areál amfiteátra v obci Rozhanovce, okres Košice-okolie)
 Tokajský festival (areál kaštieľa v obci Borša, okres Trebišov)
 Dožinky (areál kaštieľa Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišov)
 Spišské folklórne slávnosti (Spišský salaš v Spišskom Podhradí)
 Gemerské folklórne slávnosti (obec Rejdová, okres Rožňava) – na celodenný program v rámci druhého dňa festivalu (vždy v sobotu)
 
Bezplatné služby hvezdární:
 Astronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych filmov v Hvezdárni v Michalovciach , Hrádok 1, Michalovce
 Astronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave, kontakt: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Betliarska 8, Rožňava
 Astronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve, kontakt: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou
 
Iné:
 Bezplatný vstup do Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci, kontakt: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
 Bezplatný vstup do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach

Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety sa v kultúrnej organizácii, na podujatí pri zakúpení vstupenky alebo pri využití inej služby preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.

 

Oblasť sociálnych služieb:

 

Pre držiteľov Kňazovického medaily:
Bezplatné využitie 1 relaxačného balíčka v rámci hydrocentra v zariadeniach sociálnych služieb:
▪ ARCUS- ŠZ a ZPS, Skladná 4, Košice alebo
▪ IDEA- DSS, Prakovce (zariadenie v Matilde Hute, hydrocentrum)
Relaxačný balíček je možné využiť 1 x ročne iba v jednom z uvedených zariadení. Relaxačný balíček pozostáva z vírivky, bazéna a sauny v trvaní 2,5 hodiny.
Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily sa v uvedených zariadeniach preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.

 

Oblasť dopravy:

Pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety:

Od 1. 2. 2019 je účinná tarifa v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji, ktorou je zavedené jednosmerné osobitné cestovné pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety. Jednosmerné osobitné cestovné je vo výške 0,20 € za každých aj začatých 50 km.

Oprávnené osoby – držitelia zlatej Jánskeho plakety preukazujú zľavu bezkontaktnou čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Jánskeho plakety.

 

Viac informácií o darovaní krvi ( Ako a prečo darovať krv) nájdete na darujkrv.redcross.sk

1367201