Svetový deň prvej pomoci

Život vám môže zachrániť aj štvorročné dieťa alebo deväťdesiatročná starenka 

10. september 2022, Svetový deň prvej pomoci

Poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život – túto schopnosť môže mať každý z nás bez ohľadu na vek. Duchaprítomnosť a znalosť postupov prvej pomoci môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, či budeme svedkom tragédie alebo aktérom hrdinského činu.

Už viac ako 100 rokov je prvá pomoc základom činnosti Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Spolu so svojimi 192 členskými národnými spoločnosťami (medzi nimi aj Slovenský Červený kríž) sa IFRC snaží reagovať na núdzové situácie vo všetkých častiach sveta a tiež pomáhať postihnutému obyvateľstvu bez diskriminácie. S podporou Globálneho referenčného centra prvej pomoci (GFARC) je IFRC vedúcim poskytovateľom prvej pomoci v oblasti starostlivosti a odbornej prípravy na celom svete. Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca každoročne vyškolia viac ako 23 miliónov ľudí na záchranu.

Celoživotné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci sa pod týmto názvom pripomína od roku 2003, vždy druhú septembrovú sobotu a jeho iniciátorom je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie laickej verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. Zásadnú úlohu pri šírení osvety a poskytovaní kurzov prvej pomoci a zručností na záchranu životov majú národné spoločnosti Červeného kríža. Na našom území to je práve Slovenský Červený kríž (SČK). Výučba a poskytovanie prvej pomoci je jednou z jej hlavných činností a preto sa v tento deň v mnohých slovenských mestách konajú rôzne aktivity s ukážkami pre verejnosť.  Témou tohtoročného svetového dňa prvej pomoci je dostupnosť kurzov  prvej pomoci pre všetky vekové kategórie: deti, dospelých aj starších ľudí.

Na Slovensku sa začína už v materských školách

SČK začína s výučbou poskytovania prvej pomoci u najmenších detí v materských školách.
V oboznamovaní sa s prvou pomocou pokračuje u žiakov základných škôl. Mnohí školitelia prvej pomoci SČK sú z radov pedagógov a vyučujú prvú pomoc ako nepovinný predmet na základných a stredných školách. Študenti stredných škôl si vedomosti zopakujú v kurzoch prvej pomoci pri príprave na vodičský preukaz. Školitelia, dobrovoľníci a členovia SČK sú v prvej pomoci pravidelne preškoľovaní.

Územné spolky SČK realizujú výučbu prvej pomoci prostredníctvom 8, 16 a 33-hodinových akreditovaných kurzov prvej moci. Kurzy sa uskutočňujú počas celého roka a sú určené širokej verejnosti – študentom, aktívnym mladým ľuďom, rodičom, účastníkom cestnej premávky, seniorom a pod. Vedú ich lekári, záchranári a profesionáli z praxe. SČK zabezpečuje kontinuálnu platnosť akreditácií svojich kurzov v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Výučbové miesta disponujú modernými metodickými pomôckami i resuscitačnými figurínami.

Viac než 23 miliónov ľudí vyškolených na záchranu života

Ďalšie články