Slovenský Červený kríž má nového prezidenta

Po Viliamovi Dobiášovi preberá funkciu Jozef Kőppl

V sobotu 24. septembra 2022 sa v Tatrách konal VII. snem Slovenského Červeného kríža (SČK). Viliam Dobiáš, ktorého meno s Červeným krížom už doslova zrástlo, odovzdal po dvoch funkčných obdobiach funkciu prezidenta SČK významnému detskému anestéziológovi Jozefovi Kőpplovi.

Tlačová správa
26. 9. 2022
Bratislava

Zasadnutie VII. snemu SČK prinieslo meno nového prezidenta
V sobotu 24. septembra 2022 sa v Tatrách stretli delegáti VII. snemu Slovenského Červeného kríža. Tento najvyšší orgán SČK sa schádza raz za štyri roky, rozhoduje o zásadných otázkach činnosti Slovenského Červeného kríža a volí jeho najvyšších predstaviteľov. Delegáti snemu SČK na nasledujúce štvorročné obdobie do funkcie prezidenta Slovenského Červeného kríža zvolili Jozefa Kőppla.

Verejne známy Viliam Dobiáš má nástupcu Jozefa Kőppla
Viliam Dobiáš bol prvýkrát do funkcie prezidenta SČK zvolený 19. októbra 2013, ale s Červeným krížom je spájaný už dlhé roky, nielen ako dobrovoľník, ale aj kvôli angažovanosti v príprave inštruktorov prvej pomoci SČK. Prezidentom SČK bol dve po sebe idúce funkčné obdobia a pravidlá nedovoľovali jeho opätovnú kandidatúru.

„Viliama Dobiáša stále vnímame ako jedného z nás. Poznáme ho my, pozná ho verejnosť a jeho meno zostane už navždy spojené s Červeným krížom. Zvládli sme spolu náročné obdobie a hlboko sa skláňame nad silou ľudskosti, ktorú počas uplynulých deviatich rokov pán prezident prinášal do životov nás všetkých“, dodala pri ďakovnej reči odchádzajúcemu prezidentovi Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Nový prezident SČK, Jozef Kőppl je s Červeným krížom tiež úzko spätý. Už 20 rokov je konzultantom a lektorom pre výučbu kardio-pulmonálnej resuscitácie a prvú pomoc Ústredného výučbového centra Slovenského Červeného kríža. Verejnosť ho pozná aj ako zástupcu prednostu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave na Kramároch, predsedu Slovenskej resuscitačnej rady a jej zástupcu v Európskej resuscitačnej rade.

„Novému prezidentovi gratulujem a želám veľa úspechov a hrdosti na aktivity desiatok tisíc členov a dobrovoľníkov Slovenského Ćerveného kríža, aby si užil radosť zo spolupráce s množstvom mimoriadne obetavých a zanietených ľudí“, hovorí Viliam Dobiáš, odchádzajúci prezident SČK.

K Viliamovi Dobiášovi sa pridala aj Zuzana Rosiarová Kesegová, Jozefovi Kőpplovi a aj ostatným novozvoleným predstaviteľom Slovenského Červeného kríža zagratulovala a popriala úspešné zhostenie sa svojich funkcií.

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH – Anestéziológ a intenzivista, promoval v roku 1995 na Jeseniovej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Je špecialistom pediatrickej intenzívnej medicíny a odborníkom na riadenie vo verejnom zdravotníctve. Od roku 2008 pôsobí ako zástupca prednostu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH v Bratislave na Kramároch. Od roku 2013 je predsedom Sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Je autorom a spoluautorom 92 publikácií v odborných časopisoch, zborníkoch, monografiách a vysokoškolských učebniciach. Od roku 2002 je tiež konzultantom a lektorom pre výučbu kardio-pulmonálnej resuscitácie a prvú pomoc Ústredného výučbového centra Slovenského Červeného kríža v Bratislave. Je zakladajúcim členom a predsedom Slovenskej resuscitačnej rady a jej zástupcom v Európskej resuscitačnej rade (ERC).

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. – Anestéziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny promoval v roku 1974 (LF UK Bratislava), ašpirantúru ukončil v roku 1989 (LF UK) a habilitoval r. 2009 (SZU Bratislava). Viac ako 20 rokov pracoval ako anestéziológ a intenzivista, v záchrannej službe čiastočne od roku 1977 a od roku 1998 na plný úväzok. Venuje sa pedagogickej činnosti na univerzitách v SR a ČR. Ako autor a spoluautor napísal 9 vysokoškolských učebníc a ďalších 191 publikácií, z toho 33 uverejnených v zahraničí. Je viceprezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Pôsobí ako hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže záchranných tímov Rallye Rejvíz. Je súdnym znalcom, akreditovaným lektorom MZ SR pre prípravu inštruktorov prvej pomoci a inštruktorom Slovenského Červeného kríža. Odborný garant projektu prvej pomoci Krajina záchrancov. Držiteľ Diamantovej medaily a Medaily prof. J. Kňazovického za darovanie krvi, Zlatého záchranárskeho kríža SR za prínos pre záchranárstvo, Zlatého záchranárskeho kríža ČR ako člen kolektívu Rallye Rejvíz, Národnej ceny SR za dlhodobý prínos v oblasti záchranných služieb a Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva.

Pôsobiská: Life Star Emergency – záchranná služba, spol. s r. o., Limbach – odborný garant, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – vedúci katedry, Slovenský Červený kríž – prezident (2013 – 2022).

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z.

Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnosťami v 192 krajinách sveta súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

Ďalšie články