ADOS – SČK Senica

Máte problém, čo s chorým členom rodiny?

Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu? Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS – SČK, územný spolok Senica

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť – poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.  Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj s opatrovateľskou starostlivosťou. Počas poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytneme kompenzačné pomôcky – polohovaciu posteľ a chodítko – zdarma.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť:

 • lekár špecializovanej ambulatnej starostlivosti

 • ošetrujúci lekár ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Prvý kontakt

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vás poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle agentúry: 0903 558914, 0911 839530 (v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 15.30 hod.)

Pripravte si nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

Pri prvej návšteve sestry ADOS-u u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné doklady:

 • kópiu prepúšťacej správy

 • kópiu preukazu poistenca

 • kópie ďalších lekárskych správ z posledných 3 mesiacov

Najčastejšie indikované ošetrovateľské výkony:

 • ošetrovateľská hygiena

 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom

 • cievkovanie ženy

 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a trecheostomickú kanylu

 • čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly

 • polohovanie pacienta

 • odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty

 • výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách

 • aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne

 • aplikácia liečiva intravenózne

 • príprava a podávanie infúzie

 • ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov

 • ošetrenie dekubitu

 • preväz rany

 • ošetrovateľská rehabilitácia

 • vyšetrenie moču indikátorovým médiom

 • odber krvi venepunkciou

 • odbery TT, TN, výter rekta, odber spúta

 • kontrola glykémie glukomerom

Pri ošetrovaní používame:

 • BIOLAMPY urýchľujú proces hojenia rán

 • ODSÁVAČKY na odsávanie hlienov pri respiračných a iných chorobách

 • rehabilitačné pomôcky

 • merač krvného tlaku a fonendoskop

   

Dôležité!

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše Váš lekár.
Agentúra nemá právo predpisovať!

 

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa